Maatregelen volgens de arbeidshygiënische strategie

Het uitvoeren van de maatregelen uit het plan van aanpak bij de RI&E moet gebeuren volgens de arbeidshygiënische strategie. Eerst moet de bron van het probleem worden aangepakt. Pas als dat niet lukt, mag de werkgever aan andere oplossingen denken.

6 september 2019 | Door redactie

De Arbowet schrijft voor dat de werkgever bij het uitvoeren van de maatregelen uit het plan van aanpak eerst kijkt of hij de bron van het gevaar kan wegnemen. Lukt dit niet of niet voldoende, dan kan hij overgaan tot andere middelen, zoals het verstrekken van persoonlijke beschermingsmiddelen (tool). Het nemen van maatregelen in een vaste volgorde heet de arbeidshygiënische strategie. Volgens deze strategie moet hij achtereenvolgens proberen de risico’s met de volgende maatregelen te bestrijden:

Bron van gevaar wegnemen

De beste manier om gevaren te voorkomen, is door de oorzaak (bron) van dat gevaar weg te nemen. Dan wordt het risico nul en is er geen kans dat het gevaar terugkomt. Bijvoorbeeld door een gevaarlijke machine door een veilige machine te vervangen. Lukt dat niet of blijft er nog een risico over, dan mag een collectieve maatregel worden genomen. Vaak zijn collectieve maatregelen vooral technische oplossingen, zoals het afschermen van gevaarlijke delen van een machine. De volgende stap zijn maatregelen voor individuele bescherming zoals afwisselen van taken, waardoor werknemers minder lang aan het risico zijn blootgesteld. Als dit ook niet helpt of onvoldoende, is de laatste stap het verstrekken van PBM’s, zoals een helm of veiligheidsbril. 

Bijlagen bij dit bericht