Herziening regels voor opstellen aanvullende RI&E

22 februari 2023 | Door redactie

Organisaties die werken met gevaarlijke stoffen hebben sinds 1 januari 2023 te maken met nieuwe regels voor de aanvullende RI&E. Door de nieuwe regels moet het voor werkgevers en arboadviseurs makkelijker worden om te bepalen of ze verplicht zijn een ARIE te hebben.

De afkorting ARIE uit de ARIE-regeling staat voor Aanvullende risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Deze regeling is van toepassing op bedrijven die werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen, waardoor een zeer ernstig ongeval kan ontstaan. Zij zijn verplicht om een aanvullende RI&E te maken. Hierin moeten zij een evaluatie van de omvang van de risico’s opnemen: hoe groot is de kans op een arbeidsongeval en wat kunnen de gevolgen zijn? Het doel van de herziening van de ARIE-regeling is dat deze gebruiksvriendelijker is en dat de naleving ervan makkelijker gehandhaafd kan worden.

Lijst gevaarlijke stoffen met drempelwaarden

De ARIE-regeling is op een paar hoofdlijnen herzien. Voor werkgevers was niet altijd duidelijk hoe ze konden bepalen of hun bedrijf ARIE-plichtig was. Stoffen werden ingedeeld in de categorieën ontplofbaar, brandbaar, toxisch en extreem toxisch. Met een op omstandigheidsfactoren gebaseerde rekenmethode moesten werkgevers uitzoeken in welke categorie een stof hoorde. Ook arboprofessionals vonden dit lastig. De herziene regeling heeft een nieuwe aanwijssystematiek. Werkgevers kunnen nu een lijst met gevaarlijke stoffen en de bijbehorende drempelwaarden raadplegen om te kijken of zij een aanvullende RI&E moeten maken, zonder gebruikmaking van een rekenmethode.

Overgangsregeling van één jaar

Als een organisatie onder de herziene regeling voor het eerst ARIE-plichtig wordt, geldt een implementatietermijn van één jaar. Dan hoeft pas vanaf 1 januari 2024 aan alle herziene verplichtingen voldaan te worden. In het Arbeidsomstandighedenbesluit (hoofdstuk 2, afdeling 2) staan de de specifieke ARIE-regels. Viel het bedrijf al onder de oude ARIE-regeling en blijft het ARIEplichtig? Dan moet vanaf 1 januari 2023 ook worden voldaan aan alle verplichtingen uit de herziene ARIE-regeling, met uitzondering van het opstellen van scenario’s en een noodplan. Dat moet wel per 2024.