OR moet aan de slag met signalen werkdruk

De ondernemingsraad (OR) heeft een taak in het tegengaan van werkstress. Als de OR signalen opvangt over werkdruk bij de achterban, moet de OR hiermee aan de slag. De bedrijfsarts en de arbodienst moeten hierbij samenwerken met de OR.

20 mei 2019 | Door redactie

Als de OR signalen opvangt over werkdruk bij de achterban en wil nagaan hoe groot dit probleem is, kan de OR de achterban raadplegen (artikel 17, lid 1 WOR). Dit kan de OR doen in een vergadering, maar ook met een enquête.

OR bij achterban, bedrijfsarts en arbodienst raadplegen over werkdruk

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt op het Arboportaal een aantal bronnen beschikbaar, waaronder de Quick Scan Werkdruk. De OR kan deze vragenlijst zelf invullen maar ook gebruiken voor een achterban-enquête over werkdruk in de organisatie. Behalve de achterban kan de OR zich over werkstressklachten ook laten informeren en adviseren door de bedrijfsarts en de arbodienst. Zij moeten hier hun medewerking aan verlenen op basis van de Arbowet (artikel 12, lid 2i en artikel 14a, lid 4 Arbowet).

OR moet bestuurder aanspreken op maatregelen tegen werkdruk

De OR moet goede arbeidsomstandigheden bevorderen (artikel 28, lid 1 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR)). De OR moet er daarom op toezien dat de bestuurder de juiste maatregelen neemt tegen werkdruk; één van de oorzaken van werkstress. Als blijkt dat werkdruk inderdaad een probleem is, moet de OR bij de bestuurder aan de bel trekken en het onderwerp op de agenda van de overlegvergadering zetten.

Bestuurder en OR moeten check uitvoeren op RI&E

De bestuurder en de OR moeten vervolgens nagaan of werkdruk goed en volledig als arbeidsrisico in kaart is gebracht in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Ook moeten zij controleren of de maatregelen in het bij de RI&E behorende plan van aanpak doeltreffend zijn. De OR heeft instemmingsrecht op de RI&E en het plan van aanpak (artikel 27, lid 1d WOR).
Volgens de Arbobalans 2018 van TNO heeft meer dan de helft van de organisaties in Nederland geen RI&E, ondanks dat de Arbowet de RI&E verplicht stelt (artikel 5 Arbowet). De kans is dus groot dat de organisatie geen RI&E heeft. Dan is het zaak dat bestuurder, preventiemedewerker en OR een RI&E opstellen, met het bijbehorende plan van aanpak.