Een nieuwe rol voor de ondernemingsraad

4 december 2017 | Door redactie

De OR dankt zijn bestaan aan de Wet op de ondernemingsraden (WOR), die 67 jaar oud is. Organisaties zijn anno 2017 flink veranderd. Tijd voor de OR om eens na te denken over de betekenis van de raad voor de eigen organisatie.

De arbeidsverhoudingen zijn in de afgelopen 67 jaar flink veranderd. De ongelijkheid tussen werkgever en werknemer is kleiner of in sommige organisaties misschien zelfs verdwenen door het recht op flexibel werken (tools) en het instellen van zelfsturende teams. Deze teams vragen meer zelfstandigheid, betrokkenheid en inspraak van werknemers. Ze zijn mondiger, onafhankelijker en belangrijker voor hun organisatie. De bestuurder kan het niet alleen en het is aan hem zijn werknemers te motiveren en hen mee te laten denken met organisatieveranderingen. Dat is hard nodig, omdat organisaties sneller dan vroeger moeten inspelen op veranderingen als gevolg van de vele marktontwikkelingen.

OR stimuleert betrokkenheid werknemers bij veranderingen

De veranderende houding tussen werkgever en werknemer heeft gevolgen voor de OR. De OR was eerder een traditionele vertegenwoordiger van de rechten van de werknemers en kan zich nu meer richten op de betrokkenheid van werknemers bij organisatieveranderingen. Doelen die een nieuwe OR kan nastreven:

  • snelle aanpassing van de organisatie aan veranderingen in de omgeving;
  • ontwikkelen van het potentieel van de werknemers;
  • werknemers op een positieve manier invloed geven in de organisatie.

Meer over de nieuwe rol van de OR leest u in het themadossier ‘Van traditioneel naar modern OR-advies’. Het dossier valt 5 december bij abonnees op de mat.