OR op maat met de ondernemingsovereenkomst

21 juli 2023 | Door redactie

Elke OR ontleent zijn rechten aan de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Toch vult de WOR niet alles voor de OR in: over sommige zaken kan de OR zelf afspraken maken met de bestuurder. Bijvoorbeeld over uitbreiding van de bevoegdheden van de OR. Die afspraken legt de OR vast in een ondernemingsovereenkomst.

Artikel 32 WOR biedt de OR en de bestuurder de mogelijkheid om aan de OR (of personeelsvertegenwoordiging, PVT) meer rechten toe te kennen dan de WOR noemt. Deze extra rechten en bevoegdheden voor de OR en de concrete afspraken daarover, leggen OR en bestuurder schriftelijk vast in een ondernemingsovereenkomst. De overeenkomst kan ook worden gebruikt voor een meer gedetailleerde invulling van voorschriften uit de WOR en regelt dan de werkwijze van de OR.

Ondernemingsovereenkomst geldt in principe voor onbepaalde tijd

Tenzij de OR en bestuurder iets anders afspreken, geldt zo'n ondernemingsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Dit betekent dat ook opvolgende ondernemingsraden en bestuurders aan de gemaakte afspraken gebonden zijn. Zowel de OR als de bestuurder kan de naleving van de gemaakte afspraken in de ondernemingsovereenkomst desnoods afdwingen via de kantonrechter op basis van de algemene geschillenregeling (artikel 36, lid 2 WOR). 

Let op bepalingen in de cao over bevoegdheden OR

Bestuurder en OR moeten rekening houden met eventuele bepalingen uit de cao die betrekking hebben op de medezeggenschap. Het kan zijn dat die bepalingen de rechten van de OR al uitbreiden of juist beperken. Let daarbij ook op lid 3 van artikel 32 WOR. Daarin staat dat afspraken over uitbreiding van het advies- of instemmingsrecht van de OR niet geldig zijn als de aangelegenheid op basis waarvan advies- of instemmingsrecht zou moeten worden toegekend, al is geregeld in de cao.

Kopie ondernemingsovereenkomst naar de bedrijfscommissie

Let op: bij het opstellen of wijzigen van een ondernemingsovereenkomst, moet de bestuurder een kopie daarvan toesturen aan de bedrijfscommissie. Hoewel de verplichting om de bedrijfscommissie een kopie van het OR-reglement en het OR-jaarverslag te sturen, is vervallen sinds de wijziging van de WOR in 2013, geldt die verplichting dus nog wel voor de ondernemingsovereenkomst.