Handtekeningplicht OR-verkiezingen blijft weg

4 mei 2015 | Door redactie

Minister Asscher van SZW wil de Wet op de ondernemingsraden niet herzien op het punt van de kandidaatstelling van niet-vakbondsleden. Volgens hem heeft het schrappen van de handtekeningenplicht voor vrije lijsten in 2013 niet tot problemen geleid.

Minister Asscher geeft in de Kamerbrief ‘Stand van zaken medezeggenschap’ wel aan dat het kabinet de ontwikkelingen in de gaten houdt, maar een wijziging van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) is voor hem niet aan de orde. Hij herhaalt de visie van de Sociaal-Economische Raad (SER) dat kandidaten voor de ondernemingsraad (OR) bij de OR-verkiezingen – net als de OR – draagvlak nodig hebben, maar dat de werkgever en OR hieraan zelf vorm en inhoud moeten geven.

Kandidatuur

De SER gaf in een eerder advies aan dat kandidaten op allerlei manieren draagvlak kunnen organiseren. Zo kan een werknemer collega’s vragen om zijn kandidatuur voor de OR mondeling of schriftelijk te steunen. Ook kan de OR werknemers vragen om een collega te nomineren die hij geschikt vindt. Wees creatief, maar weet wel dat u geen eisen mag stellen aan de kandidaatstelling.