Besluit over correctie 30%-regeling in loonaangifte

8 januari 2024 | Door redactie

De staatssecretaris van Financiën publiceerde onlangs het Besluit correctie 30%-regeling. Hierin staan regels voor de toepassing van de 30%-regeling in de aangifte loonheffingen over verstreken loontijdvakken.

Werkgevers mogen aan een buitenlandse werknemer onder voorwaarden een onbelaste vaste kostenvergoeding geven als tegemoetkoming in de extra kosten voor het verblijf in Nederland, de 30%-regeling. Met ingang van 1 januari 2024 is in het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 een regeling opgenomen voor de herziening of intrekking van een beschikking voor de 30%-regeling. De staatsecretaris van Financiën biedt daarom met het Besluit correctie 30%-regeling (pdf) duidelijkheid over hoe de 30%-regeling moet worden verwerkt in de aangifte loonheffingen als de beschikking één of meer loontijdvakken bevat die al zijn verstreken.

30%-regeling al toepassen vooruitlopend op beslissing Belastingdienst

In de volgende situaties en onder de gegeven voorwaarden kan de werkgever van het volgende uitgaan:

  • Gedurende de aanvraagperiode voor een beschikking of een herziening van een beschikking mag hij hierop vooruitlopend de 30%-regeling in de aangifte loonheffingen toepassen in de periode waarvoor de aanvraag of het herzieningsverzoek wordt gedaan. Als de beschikking niet wordt afgegeven voor de gevraagde periode moeten de aangiften loonheffingen die zijn gedaan over loontijdvakken waarvan de aangiftetermijn is verstreken, worden hersteld met correctieberichten.
  • Hij kiest er voor de 30%-regeling – vooruitlopend op de beslissing van de Belastingdienst – niet toe te passen. Dan mogen de loonaangiften over de loontijdvakken waarvan de aangiftetermijn is verstreken, worden gecorrigeerd met correctieberichten voor de periode waarin volgens de beschikking recht bestaat op de 30%-regeling.
  • Als een beschikking wordt herzien met een nieuwe beschikking, die (deels) ziet op verstreken loontijdvakken, mag hij de 30%-regeling over deze loontijdvakken alsnog toepassen door middel van het indienen van correctieberichten.

Besluit mogelijk van invloed op inkomensafhankelijke regelingen

Bovenstaande uitgangspunten gelden alleen als uit arbeidsrechtelijke afspraken blijkt dat de werkgever een 30%-vergoeding heeft toegekend en aan alle overige voorwaarden van de 30%-regeling is voldaan. Verder kan het toepassen van Besluit correctie 30%-regeling invloed hebben op de verschuldigde inkomensheffing en het recht op inkomensafhankelijke regelingen.