Basiscontract voor wettelijke minimale eisen aan arbozorg

13 mei 2022 | Door redactie

Werkgevers zijn sinds een paar jaar wettelijk verplicht voor de arbozorg een basiscontract af te sluiten met hun arbodienstverlener. Dit moet ervoor zorgen dat elke werkgever ten minste de basis voor gezonde en veilige arbeidsomstandigheden biedt. Wat moet er in het basiscontract staan?

Het basiscontract (artikel) is een verzameling van eisen waaraan ieder contract met een arbodienstverlener moet voldoen. Dat moet ervoor zorgen dat elke werkgever in ieder geval voldoet aan de wettelijke basisvereisten voor arbozorg. Volgens de Arbowet zijn werkgevers verplicht om zich bij een aantal wettelijke arbotaken te laten ondersteunen. Het gaat daarbij om de volgende verplichtingen:

  • de toetsing van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en advies daarover;
  • de deskundige begeleiding bij ziekteverzuim en re-integratie;
  • het aanbieden van periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO);
  • het verrichten van wettelijk verplichte aanstellingskeuringen (als dat relevant is)
  • het bieden van de mogelijkheid van een open spreekuur van de bedrijfsarts.

Bij de laatste vier onderdelen is in ieder geval de inzet van een geregistreerde bedrijfsarts nodig.

Kerndeskundigen voor toetsing RI&E

Werkgevers kunnen voor de uitvoering van deze wettelijke verplichtingen een arbodienst inschakelen. Die heeft meestal alle kerndeskundigen in huis. Organisaties die gebruikmaken van de maatwerkregeling kunnen zelf de benodigde deskundigen inhuren. Dat moet in ieder geval een bedrijfsarts zijn voor de verzuim- en re-integratiebegeleiding, het PAGO (artikel), het spreekuur en het verrichten van aanstellingskeuringen. De werkgever kan voor het de toetsing van de RI&E ook een van de overige kerndeskundigen inhuren: de arbeidshygiënist, de arbeids- en organisatiedeskundige en de veiligheidskundige.

Aanvullende afspraken over PMO

In het basiscontract kan de werkgever ook opnemen op welke manier de afgesproken dienstverlening uitgevoerd wordt. Welke taken voert de bedrijfsarts zelf uit en welke worden door middel van taakdelegatie uitgevoerd? Daarnaast moeten ook de verschillende rollen van de bedrijfsarts worden genoemd. Naast de verzuimbegeleiding heeft deze ook adviserende taken, bijvoorbeeld als het gaat om de preventie van beroepsziekten. Ook moet erin staan hoe het overleg  tussen de bedrijfsarts en de medezeggenschap is georganiseerd. Ten slotte is er ruimte voor aanvullende afspraken over bijvoorbeeld vitaliteitsbeleid en het aanbieden van Preventief Medisch Onderzoek (PMO) (infographic).

Bijlagen bij dit bericht