Ontwerpwetsvoorstel voor verplicht vrouwenquotum

Er ligt een ontwerpwetsvoorstel ter consultatie dat pleit voor een evenwichtiger verdeling van mannen en vrouwen in de top en subtop van grote bedrijven. Het oppert onder meer het verplichten van een streefcijfer van 30% vrouwen in senior management functies. Met het ontwerpwetsvoorstel komt een verplicht vrouwenquotum een stap dichterbij.

22 april 2020 | Door redactie

Het gaat om meer vrouwen in de top van grote bedrijven, die meestal de rechtsvorm NV (naamloze vennootschap) hebben. Het voorontwerpwetsvoorstel Modernisering NV-recht en evenwichtiger man/vrouw verhouding vloeit voort uit het advies van de Sociaal Economische Raad (SER): ‘Diversiteit in de top: tijd voor versnelling’ (pdf). Enkele conclusies uit dat advies waren dat het aantal vrouwen in topfuncties te langzaam stijgt, resultaten structureel achterblijven en vrijwillige afspraken over meer vrouwen in de top, niet werken.

Voorgestelde maatregelen

De SER stelt verschillende maatregelen voor, ook voor bepaalde senior management functies. Zoals een streefcijferregeling. Die verplicht organisaties om voor senior management functies op maat gemaakte en ambitieuze streefcijfers te maken, aan de hand van ambitieuze doelstellingen. Met andere woorden: hoe zorgen organisaties er in de praktijk voor meer vrouwen op topposities aan te nemen? Doelstellingen die overigens niet vrijblijvend zijn. Zo wordt de subtop een evenwichtiger ‘kweekvijver’ voor de top, die ook verplicht voor 30% uit vrouwen met bestaan.
Organisaties moeten ieder jaar verplicht rapporteren over hun streefcijfer, waarom ze hun doelstellingen wel of niet hebben gehaald en – in het laatste geval - wat ze er aan gaan doen om die in de toekomst wel te halen. Deze informatie is openbaar.

Uitzonderlijke maatregel

Een andere, uitzonderlijke, maatregel die de SER noemt, is het ingroei-quotum. Dat houdt in dat er een sanctie wordt opgelegd wanneer een benoeming niet bijdraagt aan minstens 30% vertegenwoordiging van vrouwen in de Raad van Commissarissen van Nederlandse beursgenoteerde bedrijven.
Het kabinet vindt de verplichte quota niet ideaal, maar wil er een doorbraak mee forceren omdat het bedrijfsleven het zelf niet lukt een meer diverse top en subtop te creëren. De quota zijn tijdelijk; na vijf jaar vindt een evaluatie van het wetsvoorstel plaats en acht jaar nadat de wet in werking is getreden, komen het ingroeiquotum en de streefcijferregeling te vervallen.

Bijlagen bij dit bericht

Discriminatie signaleren op de werkvloer
E-learning | VideoCollege 12 minuten