Stappenplan SER helpt OR bij bevorderen diversiteit

16 mei 2022 | Door redactie

Grote bedrijven zijn sinds 1 januari verplicht om de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in de (sub-)top van de organisatie meer in evenwicht te brengen. De ondernemingsraad moet dit stimuleren. Een stappenplan van de Sociaal-Economische Raad (SER) is hierbij een handig hulpmiddel.

Op 1 januari 2022 is de Wet evenwichtiger verhouding tussen mannen en vrouwen in bestuur en raad van commissarissen in werking getreden. Deze nieuwe wet moet zorgen voor een betere balans tussen het aantal mannen en vrouwen in de top van de organisatie. Onder meer door de invoering van een ingroeiquotum voor de raad van commissarissen (RvC) en van streefcijfers voor het aantal mannen en vrouwen in het bestuur, de RvC en leidinggevende functies. Het is één van de taken van de OR om discriminatie tegen te gaan en een gelijke behandeling van mannen en vrouwen te bevorderen (artikel 28, lid 3 WOR). De OR heeft verschillende bevoegdheden om te zorgen voor meer diversiteit op de werkvloer. Het stappenplan Aan de slag met diversiteit in de (sub)top (pdf) van de SER is hierbij voor de OR een handig hulpmiddel.

Stappenplan helpt OR om met diversiteit aan de slag te gaan

Het stappenplan van de SER helpt de OR ervoor te zorgen dat de bestuurder met diversiteit aan de slag gaat. Voor een betere balans tussen het aantal mannen en vrouwen in de (sub-)top moet de organisatie vier stappen zetten:

  1. Inventariseer de man-vrouwverhouding in de (sub-)top: hoe heeft deze zich ontwikkeld en hoe is de verhouding nu?
  2. Stel passende en ambitieuze streefcijfers op voor het aantal mannen en het aantal vrouwen in het bestuur, in de RvC en in de sub-top.
  3. Maak een plan van aanpak voor het behalen van de streefcijfers.
  4. Rapporteer via het SER diversiteitsportaal over de huidige stand van zaken, de gestelde doelen en de voortgang van de realisatie.

OR kan zorgen voor betere man-vrouwverhouding in de (sub-)top

Naast het stappenplan heeft de SER meer hulpmiddelen die de OR kan gebruiken om diversiteit in de organisatie te bevorderen, waaronder de Barometer Culturele Diversiteit om het effect van beleid voor diversiteit en inclusiviteit in kaart te brengen en de handreiking Maak diversiteits- en inclusiebeleid SMART (pdf). De OR kan zijn initiatiefrecht (artikel 23 WOR) benutten om met de bestuurder in gesprek te gaan over gelijke kansen voor mannen en vrouwen in (de top en subtop van) de organisatie en hem hierover – ook ongevraagd – te adviseren. De OR kan ook dankzij zijn instemmingsrecht invloed uitoefenen op het aanstellings-, ontslag- en bevorderingsbeleid (artikel 27, lid 1e WOR).