OR kan zorgen voor meer diversiteit op de werkvloer

7 februari 2022 | Door redactie

Artikel 28 WOR geeft de ondernemingsraad (OR) onder meer de taak om discriminatie tegen te gaan en diversiteit op de werkvloer te bevorderen. De OR heeft verschillende wettelijke bevoegdheden en hulpmiddelen tot zijn beschikking om hier werk van te maken.

Discriminatie is in veel organisaties nog een lastig vraagstuk. Werkgevers zijn zich er vaak niet van bewust dat er in de organisatie sprake is van een ongelijke behandeling van werknemers of weten soms ook niet hoe ze moeten zorgen voor meer diversiteit en inclusiviteit op de werkvloer. Daar ligt een belangrijke taak voor de OR. De OR heeft namelijk de opdracht om discriminatie tegen te gaan en een gelijke behandeling van in het bijzonder mannen en vrouwen en van arbeidsbeperkten en minderheden te bevorderen (artikel 28, lid 3 van de Wet op de ondernemingsraden, WOR). De OR kan zijn wettelijke bevoegdheden inzetten om diversiteit te bevorderen en heeft diverse hulpmiddelen tot zijn beschikking om die bevoegdheden in de praktijk goed te benutten.

OR kan gebruikmaken van wettelijke bevoegdheden

De OR moet zich sterk maken voor meer diversiteit en inclusiviteit in de organisatie. De OR kan hierbij gebruikmaken van verschillende wettelijke bevoegdheden:

  • De OR kan zijn informatierecht (artikel 31 WOR) gebruiken voor het opvragen van alle relevante informatie en van het sociale beleid in het bijzonder (artikel 31b WOR).
  • Dankzij het overlegrecht (artikel 23 en artikel 24 WOR) kan de OR het onderwerp diversiteit agenderen en hierover met de bestuurder in gesprek gaan.
  • De OR kan zijn initiatiefrecht (artikel 23, lid 3 WOR) gebruiken om de bestuurder ongevraagd te adviseren, bijvoorbeeld over het instellen en naleven van een goed diversiteits- en inclusiviteitbeleid (D&I-beleid).
  • De OR heeft adviesrecht bij het groepsgewijs werven of inlenen van arbeidskrachten (artikel 25, lid 1g WOR) en kan zo het inhuren van minderheden stimuleren.
  • De OR heeft instemmingsrecht op het aanstellings-, ontslag- en bevorderingsbeleid (artikel 27, lid 1e WOR). Bij een instemmingsverzoek moet de OR er goed op letten of het voorgenomen besluit past binnen het D&I-beleid.

SER ontwikkelde hulpmiddelen om diversiteitsbeleid meetbaar te maken

De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft diverse hulpmiddelen ontwikkeld die de OR kan benutten om de diversiteit in de organisatie te bevorderen. Zo kan de organisatie de Barometer Culturele Diversiteit gebruiken om het effect van beleid voor diversiteit en inclusiviteit in kaart te brengen. De OR heeft recht op inzage in de resultaten van de Barometer en kan deze als uitgangspunt nemen voor een gesprek met of advies aan de bestuurder.
Daarnaast lanceerde de SER onlangs de handreiking Maak diversiteits- en inclusiebeleid SMART (pdf). Deze handreiking helpt organisaties om diversiteits- en inclusiviteitsdoelen zo te formuleren dat ze Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden (SMART) zijn. De OR kan hier ook praktische tips uit halen, bijvoorbeeld hoe de bestuurder kan zorgen voor meer draagvlak voor diversiteit en kan werken aan een inclusieve bedrijfscultuur. Zo is goede en duidelijke communicatie een belangrijk aandachtspunt, net als het regelmatig evalueren en bijstellen van beleid. De OR kan hierbij een voortrekkersrol innemen en een vinger aan de pols houden.

Kijk ook op de themapagina rendement.nl/discriminatie voor uitgebreide informatie, tips en handige tools om discriminatie te voorkomen en te zorgen voor meer diversiteit en inclusiviteit op de werkvloer.

Bijlagen bij dit bericht