Wetsvoorstel beboet ongelijke beloning

De politieke partijen PvdA, GroenLinks, SP en 50Plus hebben een wetsvoorstel ingediend dat organisaties met 50 of meer werknemers verplicht om met een certificaat aan te tonen dat zij vrouwen en mannen gelijk belonen voor gelijk werk. Ook regelt het wetsvoorstel inzage in de beloningsverhoudingen binnen de organisatie voor werknemers.

8 maart 2019 | Door redactie

De Monitor loonverschillen mannen en vrouwen die het Centraal Bureau voor de Statistiek 22 november 2018 uitbracht, gaf aan dat het loonverschil tussen vrouwen en mannen voor hetzelfde werk 5% bij de overheid is en 7% in het bedrijfsleven. Het initiatiefvoorstel Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen (pdf) van PvdA, GroenLinks, SP en 50Plus moet zorgen voor gelijke behandeling van vrouwen en mannen wat beloning voor gelijk werk betreft. Het wetsvoorstel ligt nu bij de Tweede Kamer. Stemt zowel de Tweede als de Eerste Kamer in, dan treedt de wet in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Organisatie moet certificaat gelijke beloning halen

Volgens het wetsvoorstel moeten organisaties met 50 of meer werknemers een certificaat behalen voor gelijke beloning van vrouwen en mannen. Zij kunnen dit certificaat krijgen van een nog aan te wijzen instelling, nadat zij informatie hebben verstrekt over de beloning van vrouwen en mannen voor gelijk werk. Het certificaat is drie jaar geldig en kan steeds worden verlengd. Inspectie SZW krijgt de taak om de wet te handhaven. Een organisatie zonder certificaat kan een boete verwachten tot wel € 83.000. Organisaties met minder dan 50 werknemers kunnen het certificaat op vrijwillige basis aanvragen.

Werknemer kan informatie over beloning opvragen

In het wetsvoorstel is ook opgenomen dat een werknemer van een organisatie met 50 of meer werknemers op verzoek inzage kan krijgen over de beloning van collega’s met werk van gelijke waarde. De bestuurder is verplicht deze informatie te verstrekken. Als de werknemer constateert dat er sprake is van ongelijke beloning, kan hij een klacht indienen bij Inspectie SZW. De bestuurder moet de ondernemingsraad (OR) onmiddellijk van de klacht op de hoogte stellen. Ook moet hij in het jaarverslag opnemen of vrouwen en mannen gelijke beloning ontvangen voor gelijk werk en zo nee, wat hij daartegen doet.

OR moet gelijke behandeling bevorderen

De OR moet gelijke behandeling van vrouwen en mannen bevorderen (artikel 28, lid 3 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR)). Verder is het zo dat de bestuurder de OR ten minste eenmaal per jaar schriftelijke informatie moet verstrekken over de beloning van verschillende groepen werknemers (artikel 31d, lid 1 WOR). Vooruitlopend op het gisteren ingediende wetsvoorstel kan de OR de bestuurder dus nu al vragen om informatie over gelijke beloning van vrouwen en mannen voor gelijk werk.