Duurzame inzetbaarheid ook een onderwerp voor de OR

In veel cao’s is aandacht voor duurzame inzetbaarheid. Zo zijn er in 2017 afspraken gemaakt over bijvoorbeeld scholing en gezondheid. Toch houdt een slimme OR zich ook met dit onderwerp bezig, zodat de achterban een leven lang inzetbaar blijft op de werkvloer.

8 oktober 2018 | Door redactie

Door de stijgende AOW-leeftijd moeten werknemers langer doorwerken. Om tot op een latere leeftijd te kunnen doorwerken, is het belangrijk dat werknemers duurzaam inzetbaar blijven. Zij moeten zich kunnen blijven ontwikkelen, gezond blijven en voldoende uitdaging hebben in hun werk. Uit de rapportage cao-afspraken blijkt dat van de 99 onderzochte cao’s, 96 aandacht besteden aan scholing. In 91 cao’s zijn afspraken gemaakt over gezondheid en 64 cao’s bevatten afspraken over het overstappen naar andere banen binnen of buiten de eigen organisatie. Toch geeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een antwoord op Kamervragen aan dat hij van mening is dat er nog een stapje extra kan worden gedaan.

OR peilt behoeften duurzame inzetbaarheid achterban

Naast dat er op sectorniveau aandacht is voor duurzame inzetbaarheid, is het ook belangrijk dat organisaties zelf aandacht besteden aan dit thema. De OR kan een rol spelen door bij de achterban te peilen wat zij nodig hebben van hun werkgever om gezond te leven en een leven lang te blijven leren. Ook kan de OR bij het instemmen op een contract met de arbodienst preventie in het achterhoofd houden en ervoor zorgen dat de bestuurder het contract aanvult met bijvoorbeeld een werkplekonderzoek. Ook kan de OR erop inzetten dat de preventiemedewerker –eventueel samen met de bedrijfsarts – regelmatig spreekuur houdt op de werkvloer, zodat werknemers hun problemen wat betreft werk kwijt kunnen.

Duurzame inzetbaarheid ook belangrijk voor organisatie

Duurzame inzetbaarheid is niet alleen belangrijk voor werknemers, maar ook voor de organisatie. Het is belangrijk dat de bestuurder nadenkt over de toekomstplannen voor zijn organisaties en wat hij daarbij nodig heeft van werknemers. In sommige sectoren heerst nu bijvoorbeeld schaarste op de arbeidsmarkt. Als een bestuurder wil groeien, zal hij zichzelf moeten profileren als een goede werkgever die veel aandacht heeft voor duurzame inzetbaarheid. Zo trekt hij nieuwe werknemers aan.