Loopt de pensioenopbouw door tijdens aanvullend geboorteverlof?

7 januari 2021

Sinds juli 2020 kunnen werknemers door de Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG) vijf weken aanvullend geboorteverlof opnemen na de bevalling van hun partner. Blijft tijdens dit verlof de pensioenopbouw doorlopen en wie financiert de pensioenpremie?

Tijdens het aanvullend geboorteverlof ontvangt de werknemer een uitkering van 70% van het loon, met een maximum van 70% van het maximumdagloon. U geeft het verlof door aan UWV. De instantie betaalt de uitkering uit aan u, waarna u de uitkering doorbetaalt aan de werknemer. Of UWV betaalt de uitkering rechtstreeks aan de werknemer.

Er is geen wettelijke bepaling die u verplicht om het loon tot 100% aan te vullen. In de arbeidsovereenkomst of cao kan wel al iets afgesproken zijn over loonbetaling tijdens verlof. Bijvoorbeeld dat u verplicht bent om het loon dat gold in de periode direct voorafgaand aan het verlof, voor 100% door te betalen. Is er nog niets schriftelijk geregeld, dan is het verstandig dit alsnog te doen.

Pensioenopbouw

De periode van aanvullend geboorteverlof mag wettelijk gezien meetellen als diensttijd voor de pensioenopbouw. Dat mág tot maximaal het loon direct voorafgaand aan of na afloop van het verlof. Bepalend is wat met uw werknemer is afgesproken over de voortzetting van pensioenopbouw en de financiering van de premie. Voor de voortzetting van de pensioenopbouw kán relevant zijn of de werkgever of UWV de verlofuitkering uitbetaalt.

Bedrijfstakpensioenfondsen

Is de pensioenregeling van de werknemers verplicht ondergebracht bij een bedrijfstakpensioenfonds of zijn de werknemers gebonden aan een cao? Dan regelen de sociale partners de invulling van de pensioenopbouw tijdens het aanvullend geboorteverlof. De pensioenreglementen van bedrijfstakpensioenfondsen verschillen op dit gebied.

Twee voorbeelden:

Bij het pensioenfonds voor de schilders (BPF Schilders) wordt als voorwaarde voor de pensioenopbouw tijdens aanvullend geboorteverlof gesteld dat u als werkgever de verlofuitkering zelf uitbetaalt. Betaalt UWV de uitkering rechtstreeks aan de werknemer uit, dan is sprake van onbetaald verlof en wordt de pensioenopbouw van de werknemer niet voortgezet.

Dit in tegenstelling tot het Pensioenfonds van de Metalektro (PME). Het aanvullend geboorteverlof wordt door PME altijd gezien als betaald verlof. De pensioenopbouw loopt bij PME tijdens de periode van aanvullend geboorteverlof ongewijzigd door.

Vrijwillig

Is de pensioenregeling vrijwillig ondergebracht bij een bedrijfstakpensioenfonds? Of bij een verzekeraar, een premiepensioeninstelling (PPI) of het eigen ondernemingspensioenfonds? Dan geldt meestal dat u samen met de werknemer en de pensioenuitvoerder een afspraak moet maken over de pensioenopbouw tijdens aanvullend geboorteverlof en de financiering ervan.

Denk hierbij ook aan het instemmingsrecht van de ondernemingsraad. Afwijkende afspraken zorgen namelijk voor een wijziging van de pensioenovereenkomst en/of het contract met de pensioenuitvoerder (de uitvoeringsovereenkomst). Daarvoor geldt het instemmingsrecht.

Partnerpensioen

Wettelijk is gewaarborgd dat tijdens onbetaald aanvullend geboorteverlof de dekking van het partnerpensioen niet mag wijzigen. Het gaat om het levenslange én het tijdelijke partnerpensioen, ook wel het ANW-hiaat of aanvullende partnerpensioen genoemd.

In de wet ontbreken waarborgen als het gaat om het wezenpensioen, het arbeidsongeschiktheidspensioen en een premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid tijdens onbetaald aanvullend geboorteverlof. Dit kan anders zijn geregeld in de arbeidsovereenkomst, de cao of het pensioenreglement. Zorg in ieder geval voor zorgvuldige communicatie aan de werknemers, ook over de gevolgen van overlijden en arbeidsongeschiktheid tijdens het verlof.

Deze V&A is geschreven door mr. Bettina Oostendorp, consultant Triple A - Risk Finance, e-mail: bettina.oostendorp@aaa-riskfinance.nlMeer informatie over (aanvullend) geboorteverlof en ouderschapsverlof vindt u in de toolbox Geboorte- en ouderschapsverlof regelen doet u zo.