Wat als UWV te laat reageert op een aanvraag?

14 februari 2024 | Door redactie

UWV moet zich bij verzoeken van uw organisatie aan de deadlines houden, of het nu gaat om het aanvragen van een Ziektewetuitkering of proefplaatsing of om een bezwaar. Laat de reactie van UWV op zich wachten? Dan loont het de moeite om de instantie in gebreke te stellen.

Hoe snel UWV moet reageren, hangt af van de aanvraag die uw onderneming bij UWV neerlegt. Dit zijn de termijnen:

  • WAZO-uitkering (bijvoorbeeld zwangerschapsverlof of betaald ouderschapsverlof): 4 weken
  • Ziektewet-uitkering: 4 weken
  • WIA-uitkering: 8 weken
  • Herbeoordeling WIA: 8 weken
  • Loondispensatie: 8 weken
  • Proefplaatsing: 2 weken
  • Deskundigenoordeel: 2 weken

Voor de aanvraag van een deskundigenoordeel maakt UWV op de website al het voorbehoud dat er meer aanvragen binnenkomen dan UWV kan behandelen. Dat oordeel zal dus langer op zich laten wachten.

Ontvangstbevestiging na indienen aanvraag of bezwaar

Als uw organisatie of een werknemer een aanvraag of bezwaar heeft ingediend, stuurt UWV altijd een ontvangstbevestiging waarin staat wanneer u de beslissing kunt verwachten. Als ze méér tijd nodig hebben bij UWV, horen ze dat per brief aan te geven. In bepaalde gevallen kan UWV de beslistermijn namelijk één keer verlengen of onderbreken, bijvoorbeeld als UWV medisch advies nodig heeft voordat een beslissing kan worden genomen. 

Instructie invullen melding te late beslissing UWV

Is de beslissingstermijn verlopen zonder dat uw organisatie of werknemer daarover is geïnformeerd, dan loont het om UWV aan te sporen om alsnog binnen twee weken te beslissen. Dat kan aan de hand van het formulier Melding te late beslissing UWV (tool). De werknemer kan deze melding ook doen.
Als UWV niet binnen twee weken na ontvangst van de melding met een beslissing komt, heeft uw organisatie (of de werknemer) recht op een vergoeding. Die bedraagt de eerste twee weken € 23 per dag, de volgende twee weken € 35 per dag en daarna € 45 per dag. De vergoeding kan nooit hoger worden dan € 1.442. Dat maximum is na 42 dagen bereikt. De vergoeding stopt op de dag nadat UWV de beslissing verstuurt.

Bijlagen bij dit bericht