Gebruikelijk loon mag toch lager zijn dan minimumloon

22 juli 2021 | Door redactie

Het gebruikelijk loon van een aanmerkelijkbelanghouder mag toch lager zijn dan het wettelijk minimumloon als daarvoor zakelijke gronden aanwezig zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een langdurige verliessituatie. Dit is door de Belastingdienst aangegeven.

Iemand die aanmerkelijkbelang (ab-)houder is in een bv (>5% aandelenbezit in bv) moet voor het werk een gebruikelijk loon opnemen. Volgens de vuistregel is dit het loon dat een werknemer in ‘de meest vergelijkbare dienstbetrekking’ verdient. Alleen goed onderbouwd mag de ab-houder een lager gebruikelijk loon hanteren, bijvoorbeeld als de bv structureel verlies lijdt (artikel). In de coronacrisis mogen ab-houders ook een rekenformule hanteren waarbij het loon is gekoppeld aan de omzet van de bv. Dit mag zónder eerst vooroverleg te voeren met de inspecteur.

Er moeten zakelijke gronden aanwezig zijn

De Belastingdienst hanteerde een minimumbedrag voor het gebruikelijk loon, dit was het wettelijk minimumloon. Van dit standpunt is hij echter teruggekomen. Er mag nu worden uitgegaan van een lager gebruikelijk loon dan het wettelijk minimumloon als er zakelijke gronden aanwezig zijn om het loon lager vast te stellen. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat de continuïteit van de bv in gevaar komt doordat er al een tijdje verliezen worden geleden. Dit geldt ook voor start-ups en startende ondernemingen.

Verzoek om vooroverleg bij twijfel

Een ab-houder die zekerheid wil over het te hanteren gebruikelijk loon kan contact opnemen met de Belastingdienst via het formulier Verzoek vooroverleg. Met de checklist Verzoek om een vooroverleg gebruikelijk loon (tool) bij de hand weet de ab-houder wat er valt te verwachten bij zo’n vooroverleg.

Bijlagen bij dit bericht