HvK: integriteitsbeleid schiet nog vaak tekort

21 maart 2022 | Door redactie

In veel Nederlandse organisaties schiet het integriteitsbeleid tekort. Dat blijkt uit het jaarverslag 2021 van het Huis voor Klokkenluiders (HvK). De ondernemingsraad (OR) kan erop aandringen dat de bestuurder werk maakt van het integriteitsbeleid.

Het voorkómen van misstanden op het werk en het beter beschermen van klokkenluiders tegen benadeling stonden vorig jaar centraal bij het Huis voor Klokkenluiders. Een betere bescherming van klokkenluiders is nodig, want in de praktijk krijgen zij nog vaak te maken met benadeling. Uit het jaarverslag van het HvK blijkt dat het integriteitsbeleid bij veel organisaties nogal wat te wensen overlaat. Er is geen duidelijk plan van aanpak of het beleid wordt niet (goed) geëvalueerd. De OR kan er bij de bestuurder op aandringen dat hij aan de slag gaat met het integriteitsbeleid.

OR kan bijdragen aan goed integriteitsbeleid

De OR doet er verstandig aan om het integriteitsbeleid bij de bestuurder onder de aandacht te brengen. De OR kan het als agendapunt noteren voor de eerstvolgende overlegvergadering, zodat hij hierover met de bestuurder in gesprek kan gaan. De OR kan ook zijn initiatiefrecht gebruiken om bij de bestuurder een schriftelijk voorstel in te dienen (artikel 23, lid 3 WOR). De IntegriteitsWijzer van het HvK is daarbij een handig hulpmiddel. De IntegriteitsWijzer geeft aan of het integriteitsbeleid van de organisatie in orde is en wat er beter kan. Aan de hand hiervan kan de OR toetsen waar ruimte is voor verbetering.

OR heeft instemmingsrecht bij integriteitsbeleid

Een procedure voor het melden van een vermeende misstand, oftewel een klokkenluidersregeling (tool), vormt een belangrijk onderdeel van het integriteitsbeleid. Organisaties met 50 of meer werknemers zijn verplicht om zo’n meldprocedure in te voeren. Ook doet de bestuurder er verstandig aan om een bedrijfsgedragscode (tool) op te stellen. 
Voordat de bestuurder regelingen die betrekking hebben op het integriteitsbeleid kan invoeren of wijzigen, moet hij deze voorleggen aan de OR. De OR heeft hierbij namelijk instemmingsrecht (artikel 27, lid 1j WOR).

Wetsvoorstel voor betere bescherming klokkenluider nog bij Tweede Kamer

De nieuwe Wet bescherming klokkenluiders moet klokkenluiders een betere bescherming bieden. Hoewel de wet voor 17 december 2021 ingevoerd had moeten zijn, is het wetsvoorstel op dit moment nog in behandeling bij de Tweede Kamer. Volg de voortgang van het wetsvoorstel op rendement.nl/wetsvoorstellen.