Thema Nederlandse Arbeidsinspectie (voorheen Inspectie SZW)

Naar themapagina

Speerpunten Jaarplan 2023 Arbeidsinspectie bekend

29 november 2022 | Door redactie

Minister Van Gennip van SZW heeft het Meerjarenplan 2023-2026 en het jaarplan van de Arbeidsinspectie bekendgemaakt. Daarin staat welke arbeidsrisico’s de komende jaren prioriteit krijgen. Net als voorgaande jaren gaat veel aandacht naar de psychische belasting van werk en fysieke overbelasting.

De risico’s die in het Meerjarenplan 2019-2022 prioriteit kregen, krijgen dat ook in het Meerjarenplan 2023-2026 en het jaarplan van de Arbeidsinspectie. De programma’s zijn dus weer gericht op de aanpak van psychosociale arbeidsbelasting (PSA): vormen van ongewenst gedrag en werkdruk. Ook blijven arbeidsuitbuiting en blootstelling aan gevaarlijke stoffen tot de speerpunten behoren. Op deelgebieden zijn er wel een paar veranderingen te zien ten opzichte van het vorige meerjarenplan. Zo ligt bij het hoofdrisico arbeidspatronen de nadruk op het subrisico nachtarbeid. Dit omdat nachtarbeid vaker voorkomt en er steeds meer bekend wordt over de schadelijke gevolgen van nachtarbeid voor de gezondheid.

Thuiswerken en hybride werken

Daarnaast gaat veel aandacht naar arbeidsrisico’s in de context van technologische, economische en maatschappelijke ontwikkelingen. Zo is de verwachting dat (techniekgedreven) tijd- en plaatsonafankelijk werken zal toenemen, denk aan thuiswerken en hybride werken. Deze ontwikkeling heeft blijvende effecten voor de organisatie het werk en kan mogelijk het risico van werkdruk en fysieke overbelasting vergroten. Werknemers zullen meer te maken krijgen met digitalisering van het werk door  kunstmatige intelligentie en algoritmen in arbeidsprocessen. In bepaalde sectoren zal robotisering meer toegepast worden en ook dat brengt nieuwe risico’s met zich mee op de werkvloer.

Hele keten aanpakken

In plaats van zich te richten op specifieke risicosectoren gaat de Arbeidsinspectie nu ook meer ketengericht werken. Dat betekent dat bij het in kaart brengen van arbeidsrisico's wordt gekeken naar die sectoren waar een stapeling van risico's voorkomt, zoals in de agri-food en de 24-uursbezorging. Bij de handhaving is het effectiever om ook andere partijen in de keten aan te spreken. De Arbeidsinspectie kijkt dan wat de rol is van de opdrachtgever of van het uitzendbureau bij het aanpakken van de risico's. Het jaarplan 2023 en het Meerjarenplan 2023-2026 is te downloaden van rijksoverheid.nl.