Verbeterpunten samenwerking vakbonden en OR

Vakcentrales VCP, FNV en CNV hebben een folder uitgebracht met tips om de samenwerking tussen de vakbonden en ondernemingsraden te verbeteren. Ook schept de folder duidelijkheid over de rol- en taakverdeling tussen vakbonden en ondernemingsraden.

13 maart 2019 | Door redactie

Vakbonden en ondernemingsraden hebben beiden de taak te zorgen voor goede arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden. Daarbij opereren de vakbonden vanuit de wet CAO en de ondernemingsraad (OR) vanuit de Wet op de ondernemingsraden (WOR). De vakcentrales stellen dat ondernemingsraden en vakbonden kunnen voorkomen dat ze tegen elkaar uitgespeeld worden als ze heldere afspraken maken en elkaars kennis en ervaring optimaal benutten. De brochure Goede medezeggenschap en samenwerking OR en vakbonden (pdf) biedt tips om de onderlinge samenwerking te verbeteren.

Vakbonden en ondernemingsraden kunnen elkaar goed aanvullen

Een aantal tips uit de folder om de samenwerking tussen de vakbonden en ondernemingsraden te optimaliseren zijn:

  • Ondernemingsraden kunnen – als onderdeel van de grondige voorbereiding op de tweejaarlijkse overlegvergadering over de algemene gang van zaken (artikel 24 WOR) – de vakbonden raadplegen.
  • Geldt er nog geen cao voor de organisatie, dan kan de OR samenwerken met de vakbonden om tot goede afspraken te komen over de (collectieve) arbeidsvoorwaarden.
  • Voor ondernemingsraden is het van belang dat zij de cao die van toepassing is op hun organisatie goed kennen én ook de spelregels voor maatwerk binnen de cao of het afwijken van de cao goed kennen. Vakbonden kunnen de OR hierin ondersteunen en vragen beantwoorden.
  • Bij onderhandelingen over (collectieve) arbeidsvoorwaarden kunnen de OR en de vakbonden samenwerken en elkaar aanvullen. De vakbonden hebben als voordeel dat ze onafhankelijk zijn en bedreven in het onderhandelen, de OR weet precies wat er op de werkvloer en binnen de organisatie speelt.