Einde opleiding door gebrek aan competenties

10 juli 2015 | Door redactie

Als uw medewerkers deelnemen aan een opleidingstraject, moeten zij soms beschikken over de juiste competenties om dat traject succesvol af te ronden. Dit belang heeft de Centrale Raad van Beroep onderstreept door te oordelen dat een gebrek aan vaardigheden uiteindelijk kan leiden tot een ontheffing om deel te nemen aan de opleiding.

In deze zaak ging het om een werknemer die per 13 augustus 2008 werd aangesteld bij het beroepspersoneel van de krijgsmacht. Daarnaast startte hij met de officiersopleiding. Toen de werknemer conflicten had gehad binnen zijn opleidingsgroep, adviseerde de Vaste Commissie Examens Korte Officiersopleidingen KMA (VCE) aan de opleidingsinstantie om de leerling te ontheffen uit de opleiding. Per 8 december 2008 werd de opleiding stopgezet. De medewerker kwam vervolgens in een coachingstraject, maar per februari 2009 hervatte hij zijn opleiding. Dit was helaas geen succes, want per 1 september 2009 stopte hij weer met zijn studie. Dit patroon werd nog een aantal keren herhaald.

Leerling miste benodigde competenties voor opleiding

Wegens het uitblijven van een succesvolle terugkeer adviseerde de VCE op 23 november 2011 om de werknemer niet meer in opleiding te nemen. Met ingang van 17 juli 2012 werd de leerling ontheven van de opleiding, wegens het ontbreken van de benodigde competenties. Het ging om de volgende competenties: zelfreflectie, gebrekkige gezagsaanvaarding, stressbestendigheid (incasseringsvermogen) en communicatieve vaardigheden. Het ontbreken van deze vaardigheden zou er volgens de VCE toe leiden dat de leerling de opleiding niet met succes zou afronden. Het beëindigen van de opleiding werd gecombineerd met een voordracht voor ontslag.

Voldoende gronden voor stopzetten opleiding

De Centrale Raad van Beroep moest zich buigen over de vraag of het stopzetten van de opleiding rechtvaardig was. Om dit te toetsen bekeek de Raad of de beoordeling om de opleiding stop te zetten op voldoende gronden was gebaseerd. Het ging er niet om of ieder feit juist is. Het totale beeld moest de beoordeling doorstaan. Deze zaak kwam volgens de Raad door de toetsing heen. De beëindiging is acceptabel gemotiveerd en berust op voldoende gronden.
Centrale Raad van Beroep, 12 februari 2015, ECLI (verkort): 370