Wat valt er onder de vrije ruimte van 2015?

25 januari 2016 | Door redactie

Werkgevers moeten – nu 2015 voorbij is – hun definitieve vrije ruimte bepalen en vaststellen of er niet te veel vergoedingen en verstrekkingen in de vrije ruimte zijn ondergebracht. Welke vergoedingen en verstrekkingen tellen precies mee voor de vrije ruimte?

Nu het jaar 2015 is afgerond, is het mogelijk om de definitieve vrije ruimte over 2015 vast te stellen. Als dat eenmaal is gebeurd, is het tijd om vast te stellen welke loonbestanddelen in 2015 zijn aangewezen als eindheffingsloon en dus onbelast aan werknemers zijn uitgedeeld. De waarde van deze zaken komt ten laste van de vrije ruimte.
Vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen waarvoor een gerichte vrijstelling of nihilwaardering geldt, tellen niet mee. Het moet bovendien gaan om loon uit tegenwoordige dienstbetrekking.

Loon in natura gewaardeerd via inkoopfactuur inclusief BTW

Verstrekkingen en terbeschikkingstellingen (loon in natura) die de werkgever als eindheffingsloon aanwijst, moeten worden gewaardeerd door het bedrag van de inkoopfactuur te nemen inclusief BTW. Als de factuur ontbreekt, is de waarde in het economisch verkeer het uitgangspunt.
Past uw organisatie de concernregeling toe, dan wordt het eindheffingsloon van de collectieve vrije ruimte bepaald door alle door de concernonderdelen aangewezen vergoedingen en verstrekkingen die ten laste komen van de vrije ruimte samen te nemen.