Werkgever moet voorlichten en instrueren over veilig werken

21 oktober 2022 | Door redactie

Een werkgever moet werknemers inlichten over de risico’s die het werk voor hen kan hebben. Hij moet hierover goede voorlichting geven en zorgen dat zij heldere instructies ontvangen over veilig werken. Hoe hij dit inricht, is niet wettelijk vastgelegd.

Artikel 8 van de Arbowet verplicht een werkgever om werknemers voor te lichten over de risico’s op de werkvloer en de maatregelen die hij daartegen heeft genomen. Werknemers moeten duidelijke instructies krijgen, zodat zij hun taken veilig kunnen uitvoeren. De werkgever moet controleren of de werknemers zich aan de instructies en voorschriften houden en of zij eventuele persoonlijke beschermingsmiddelen op de juiste manier gebruiken. Dat is erg belangrijk, want uit de jaaroverzichten van de Arbeidsinspectie blijkt dat het aantal arbeidsongevallen zeker nog niet daalt. Bovendien overlijden nog elk jaar duizenden mensen aan beroepsziekten. De arbeidsomstandigheden zijn dus nog niet optimaal. Hoe voorlichting en instructies eruit moet zien, schrijft de Arbowet niet voor.

Informatie moet duidelijk en begrijpelijk zijn voor werknemers

Het is niet voldoende om de informatie te verstrekken. De werkgever moet ervoor zorgen dat de regels voor alle werknemers duidelijk en begrijpelijk zijn. Hij moet daarbij rekening houden met capaciteit, kennis, ervaring en taalniveau van de werknemers (artikel). Ook moet hij extra aandacht besteden aan de voorlichting en instructies voor kwetsbare groepen werknemers, zoals jongeren en zwangeren (tool). Hij doet er goed aan om de informatie zowel mondeling als schriftelijk te verstrekken. Mondeling kan hij er dan nog toelichting bij geven, en schriftelijke verstrekking zorgt ervoor dat werknemers de informatie altijd terug kunnen vinden.