Werkgever moet voorlichten en instrueren over veilig werken

23 augustus 2018 | Door redactie

Een werkgever moet werknemers inlichten over de risico’s die werk met zich mee kunnen brengen. Hij moet hen een goede voorlichting geven en zorgen dat zij heldere instructies ontvangen over veilig werken. Hoe hij dit inricht, is niet wettelijk vastgelegd.

Artikel 8 van de Arbowet verplicht een werkgever om werknemers voor te lichten over de risico’s op de werkvloer en de maatregelen die hij daartegen heeft genomen. Werknemers moeten duidelijke instructies krijgen, zodat zij hun taken veilig kunnen uitvoeren. De werkgever moet controleren of de werknemers zich aan de instructies en voorschriften houden en of zij eventuele persoonlijke beschermingsmiddelen op de juiste manier gebruiken. Dat is erg belangrijk, want uit het rapport Staat van arbeidsveiligheid 2018 (pdf) van Inspectie SZW blijkt dat het aantal arbeidsongevallen nog elk jaar stijgt. Bovendien overlijden nog elk jaar duizenden mensen aan beroepsziekten. Hoe voorlichting en instructies eruit moet zien, schrijft de Arbowet niet voor.

Informatie moet duidelijk en begrijpelijk zijn voor werknemers

Het is niet voldoende om de informatie te verstrekken, de werkgever moet ervoor zorgen dat ze voor alle werknemers duidelijk en begrijpelijk zijn. Hij moet daarbij rekening houden met capaciteit, kennis, ervaring en taalniveau van de werknemers. Ook moet hij extra aandacht besteden aan de voorlichting en instructies voor kwetsbare groepen werknemers, zoals jongeren en zwangeren (tool). Hij doet er goed aan om de informatie mondeling over te dragen en daarnaast schriftelijk te verstrekken, zodat werknemers de informatie altijd terug kunnen vinden.

Radiozender om veilig werken te stimuleren

Diverse organisaties zetten zich op een originele manier in voor veiligheid op de werkvloer. Zo is er voor werkgevers en werknemers in de installatie- en isolatiebranche sinds kort de radiozender Veilig Werken. In de uitzendingen wordt aandacht besteed aan werksituaties, persoonlijke ervaringen en voorbeelden uit de branche. Een ander voorbeeld is de campagne Zero Accidents 2020, die zich richt op het terugbrengen van het aantal dodelijke ongevallen in de agrarische en groene sector – in de afgelopen tien jaar waren dit er jaarlijks gemiddeld 16 – naar nul in 2020. Werkgevers en werknemers in organisaties waar met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt, kunnen hun voordeel doen met de app Stoffencheck. De app geeft informatie over de risico’s van stoffen, de kans op een beroepsziekte en de maatregelen die nodig zijn om veilig te werken.