Meer bekend over aftrek transitievergoeding

27 mei 2015 | Door redactie

Er is meer duidelijkheid over de kosten die uw organisatie straks in mindering mag brengen op de transitievergoeding en aan welke voorwaarden u dan moet voldoen. Onlangs is namelijk een besluit gepubliceerd waarin dit verder is uitgewerkt.

In het nieuwsartikel ‘Voorwaarden voor verlagen transitievergoeding’ kon u al lezen dat u voor het aftrekken van kosten van de transitievergoeding straks moet voldoen aan een aantal voorwaarden. Dit stond in een ontwerpbesluit dat het kabinet naar de Raad van State had gestuurd voor advies. Inmiddels is het Besluit voorwaarden in mindering brengen kosten op transitievergoeding (pdf) gepubliceerd in het Staatsblad en zijn de voorwaarden dus definitief.

Voorwaarden voor aftrek kosten transitievergoeding

Uw organisatie moet aan elk van de volgende voorwaarden voldoen om kosten af te mogen trekken van de transitievergoeding van een werknemer:

  • Uw organisatie heeft voordat de kosten gemaakt zijn, de werknemer hier schriftelijk van op de hoogte gesteld en duidelijk gemaakt om welke kosten het precies gaat.
  • De werknemer heeft schriftelijk ingestemd met het in mindering brengen van de kosten op zijn transitievergoeding. Let op: schriftelijke toestemming van de werknemer voor het in mindering brengen van de kosten op zijn transitievergoeding is niet nodig als er tussen werkgever en werknemer andere afspraken zijn gemaakt. Als er bijvoorbeeld in de cao of arbeidsovereenkomst staat welke kosten er in mindering gebracht mogen worden, is aparte toestemming niet nodig.
  • De kosten die uw organisatie aftrekt van de transitievergoeding van een werknemer zijn ook werkelijk gemaakt ten behoeve van de werknemer. Denk bijvoorbeeld aan een sociaal plan waarin afspraken zijn gemaakt over een outplacementtraject. De kosten van het outplacementtraject mag u alleen aftrekken van de transitievergoeding als de werknemer hier ook daadwerkelijk aan heeft deelgenomen.
  • De loonkosten van de tijd die een werknemer besteedt aan een opleiding of cursus mag u niet aftrekken van de transitievergoeding.
  • De kosten die gemaakt zijn moeten gelet op het maatschappelijk gebruik redelijk zijn.
  • De kosten moeten zijn gemaakt tijdens of na de periode waarover de transitievergoeding wordt berekend. Ook kosten die na het ontslag zijn gemaakt, kunt u dus aftrekken van de transitievergoeding.
  • De kosten kunnen niet op een derde worden verhaald (bijvoorbeeld een O&O-fonds die een deel van de scholingskosten vergoedt).
  • De kosten kunnen niet op de werknemer worden verhaald (bijvoorbeeld op grond van een studiekostenbeding).