Vergoeding bij vergeten aanzegtermijn

9 januari 2015 | Door redactie

Als werkgever heeft u een wettelijke aanzegplicht voor tijdelijke contracten van zes maanden of langer die u op of na 1 februari 2015 beëindigt. Vergeet u een werknemer een maand van tevoren schriftelijk te laten weten of u het contract verlengt, dan bent u hem een bruto maandsalaris verschuldigd. Hoe berekent u deze vergoeding?

Het uitgangspunt voor het berekenen van de vergoeding bij het vergeten van de aanzegtermijn is het brutoloon x de overeengekomen arbeidsduur per maand. Het gaat dan om het ‘kale’ loon; de vakantiebijslag, eindejaarsuitkering, ploegentoeslagen en overwerkvergoedingen tellen dus niet mee. Bestaat een deel van het loon uit provisie of stukloon, dan moet u dit wel tot de vergoeding rekenen. In dat geval telt u het gemiddelde van de provisie of het stukloon dat de werknemer in de afgelopen 12 maanden heeft ontvangen op bij het brutoloon. Duurde het contract korter dan 12 maanden, dan geldt hiervoor het gemiddelde van de provisie of het stukloon gedurende zijn laatste contract.

Bij oproepkracht kijkt u naar gemiddelde arbeidsduur

Bij oproepcontracten neemt u voor het bepalen van de arbeidsduur het gemiddelde dat de werknemer heeft gewerkt in de 12 maanden vóór het einde van zijn contract. Duurde het contract korter dan 12 maanden, dan neemt u de gemiddelde arbeidsduur van zijn (laatste) contract als uitgangspunt.
Bij de berekening van de gemiddelde arbeidsduur tellen ziekte- en verlofperioden niet mee. Als de periode dat een werknemer hierdoor niet heeft gewerkt in totaal een maand of langer is, dan moeten één of meerdere maanden voorafgaand aan de afgelopen 12 maanden ook worden meegenomen bij het bepalen van de arbeidsduur. Dit kan alleen als de arbeidsovereenkomst langer duurde dan 12 maanden. 

Vergoeding naar rato bij te laat aanzeggen

Bent u te laat met aanzeggen, dan bent u een vergoeding naar rato verschuldigd. Laat u bijvoorbeeld twee weken te laat weten dat u het contract van een werknemer niet verlengt, dan bent u hem een salaris verschuldigd van twee weken. Heeft u de werknemer wel laten weten dat u zijn contract verlengt, maar niet onder welke voorwaarden, dan gelden voor het volgende contract dezelfde periode (met een maximum van één jaar) en voorwaarden als het eerdere contract.