Bevoegdheden OR bij naleving Arbeidstijdenwet

14 november 2018 | Door redactie

Het lukt de Nationale Politie al enige tijd niet om de Arbeidstijdenwet (ATW) na te leven. Wat kan de ondernemingsraad (OR) doen om ervoor te zorgen dat de werkgever een goed arbeidstijdenbeleid voert?

De Nationale Politie heeft de afgelopen jaren al meerdere boetes ontvangen van Inspectie SZW voor het overtreden van de Arbeidstijdenwet (ATW) (tools). Het aantal overtredingen zal in 2018 waarschijnlijk oplopen van 173.000 (eind oktober) naar 208.000 (2017: 228.000). Het gaat om te veel overuren, te veel nachtdiensten, te lange werkdagen en te weinig pauzes. Het ziekteverzuim bij de Nationale Politie is hoog: 7%-8%. Het gemiddelde ziekteverzuim in Nederland in 2018 is 4,9% (Centraal Bureau voor de Statistiek). De korpsleiding van de Nationale Politie erkent de problemen. Inmiddels zouden er afspraken gemaakt zijn met de OR en de politievakbonden om de werkdruk te verlagen. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft onlangs € 33 miljoen vrijgemaakt om de inzetbaarheid van agenten te vergroten. De Nationale Politie heeft daarmee nu samen met de € 58 miljoen die in juni was toegezegd eenmalig € 91 miljoen te besteden om de situatie te verbeteren.

OR heeft instemmingsrecht en overeenstemmingsrecht op arbeidstijdenbeleid

Werkgevers moeten zich aan de ATW houden en hun arbeidstijdenbeleid daarop afstemmen. Voordat de bestuurder het arbeidstijdenbeleid kan vastleggen, moet hij de OR om instemming vragen (artikel 27, lid 1b van de Wet op de ondernemingsraden (WOR)). In sommige gevallen geldt ook het overeenstemmingsrecht (artikel 5:6 lid 1 ATW), bijvoorbeeld voor werk op zondag. Daarnaast heeft de OR de taak om naleving van afspraken over arbeids- en rusttijden zoveel mogelijk te bevorderen (artikel 28, lid 1 WOR).

OR moet naleving Arbeidstijdenwet bevorderen

De ATW is opgesteld om de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de werknemer te beschermen. De wet bepaalt de normen voor maximale arbeidstijden, minimale rusttijd en nachtarbeid. Als de OR merkt dat de bestuurder of de achterban de afspraken niet naleven, moet de raad dit aankaarten bij de bestuurder. Leidt dit niet tot verbetering, dan kan de OR melding maken bij de Arbodienst en Inspectie SZW.