Is de cao wel op u van toepassing?

6 juni 2014 | Door redactie

Of een cao van toepassing is, hangt onder meer af van de ‘gebondenheid’ van de werknemer en werkgever. Maar er zijn meer factoren die bepalen of een cao wel of niet van toepassing is, zoals een algemeenverbindendverklaring.

In het bericht ‘Heeft u een minimum- of standaard-cao?’ kon u al lezen dat er twee type cao’s zijn. Maar wanneer is de cao van toepassing op een arbeidsrelatie? Dit hangt onder andere af van het lidmaatschap van de werkgever en werknemer bij een werkgevers- of werknemersorganisatie.

Gebonden en ongebonden partijen

Er zijn bij (on)gebondenheid aan een cao de volgende situaties te onderscheiden:

  • Als de werkgever én de werknemer beide lid zijn van de cao-partijen (dus van werkgevers- en werknemersorganisatie), is de cao van toepassing. Dit wordt ‘gebonden’ genoemd.
  • Als de werkgever lid is (gebonden), moet hij de cao ook toepassen op de werknemer die geen lid is (de ongebonden werknemer). Dit is afgesproken om te voorkomen dat de gebonden werkgever alleen ongebonden werknemers in dienst neemt tegen slechtere arbeidsvoorwaarden dan de cao.
  • Als de werkgever en werknemer beide ongebonden zijn, kan (een deel van) de cao van toepassing zijn als ze daar zelf voor kiezen. Bepalingen uit de cao nemen ze dan over in de individuele arbeidsovereenkomst. Dit heet ‘incorporeren’.

Moet de werkgever zich aan de cao houden?

Op de meeste werknemers is een cao van toepassing. Dat komt bijvoorbeeld vaak ook doordat (een bepaling uit) de cao algemeen verbindend is verklaard (avv). Om te controleren of een werkgever zich aan de afspraken uit de cao moet houden, kunt u onderstaande stappen doorlopen.

Wel of niet gebonden aan een cao