Invoering Wet bescherming klokkenluiders weer vertraagd

25 april 2022 | Door redactie

De invoering van de Wet bescherming klokkenluiders loopt opnieuw vertraging op. Bij de behandeling van het wetsvoorstel had de Tweede Kamer nog de nodige kritiek. Minister Bruins Slot (BZK) wil haast maken met de invoering van de nieuwe wet. De ondernemingsraad (OR) moet de status van het wetsvoorstel goed in de gaten houden.

De behandeling van het aangepaste wetsvoorstel van de Wet bescherming klokkenluiders in de Tweede Kamer leidde vorige week opnieuw tot de nodige kritiek. Volgens de Kamer biedt het wetsvoorstel klokkenluiders onvoldoende bescherming, moet de anonimiteit van melders van een vermeende misstand worden geborgd en moeten zij juridische, financiële en psychosociale ondersteuning krijgen. Tijdens het debat gaf minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aan dat zij de wensen van de Kamer niet allemaal kan realiseren, in ieder geval niet op korte termijn. De tijd dringt namelijk voor de Wet bescherming klokkenluiders. Nederland riskeert nu een flinke boete en dwangsommen vanwege de vertraging bij het doorvoeren van de EU-klokkenluidersrichtlijn in de wet.

OR heeft instemmingsrecht bij klokkenluidersregeling

De OR moet de ontwikkelingen goed in de gaten houden. De nieuwe wet kan ertoe leiden dat de organisatie een nieuwe klokkenluidersregeling moet invoeren (tool) of een bestaande regeling moet herzien. In beide gevallen heeft de OR instemmingsrecht op grond van artikel 27, lid 1m WOR. De OR moet daarom goed weten welke regels er per wanneer gelden voor het invoeren en handhaven van een interne meldprocedure en kan nagaan of de (bestaande of nieuwe) regeling aan de nieuwe voorschriften voldoet. De OR doet er verstandig aan om het onderwerp alvast te agenderen voor de overlegvergadering. Zodra de nieuwe richtlijnen bekend zijn, kan de OR ook gebruikmaken van zijn initiatiefrecht (artikel 23, lid 3 WOR) om  de bestuurder hierover ongevraagd te adviseren.

Uitstelverzoek voor Wet bescherming klokkenluiders is afgewezen

De EU-lidstaten moesten de EU-richtlijn die klokkenluiders een betere bescherming biedt vóór 17 december 2021 doorvoeren in hun nationale wetgeving. Dit is in Nederland nog altijd niet gebeurd. Begin dit jaar stelde de Europese Commissie Nederland officieel in gebreke en wees vorige week een uitstelverzoek van minister Bruins Slot af. De minister streeft er nu naar om zo snel mogelijk na de zomer een eerste wetswijzing door te voeren. Wellicht volgt daarna een nieuwe wetswijziging, die klokkenluiders een betere bescherming en ondersteuning biedt.