Welke informatie moeten wij bij een ontslagaanvraag op bedrijfseconomische grond sturen naar UWV?

21 mei 2021

Welke informatie moeten wij bij een ontslagaanvraag op bedrijfseconomische grond, vanwege een slechtere financiële situatie, sturen naar UWV?

Als u een ontslagaanvraag doet om bedrijfseconomische redenen, moet u naar UWV informatie sturen die bewijst dat er een bedrijfseconomische noodzaak is voor het ontslag. In dit geval gaat het om een slechtere financiële situatie van de onderneming.

Financiële kerngegevens van drie boekjaren

Om die aan te tonen moet u een aantal financiële kerngegevens aanleveren over de laatste drie boekjaren en van het lopende boekjaar. Het gaat om bedrijfsopbrengsten, brutomarge, kostentotaal, bedrijfsresultaat, nettoresultaat, eigen vermogen en balanstotaal. Deze gegevens zijn nodig om een ontwikkeling te kunnen vaststellen in de bedrijfseconomische situatie (rentabiliteit, solvabiliteit).

Als u niet beschikt over de financiële gegevens van de afgelopen drie boekjaren (of twee jaarrekeningen als daarin steeds twee boekjaren worden vergeleken), moet u toelichten waarom niet en dan uiteraard gegevens overleggen waarover u wél beschikt. U moet ook prognoses geven bij een gewijzigd en ongewijzigd beleid van de liquiditeit en resultatenrekening voor de komende 26 weken. Daarmee maakt u inzichtelijk wat het beoogde effect van de beoogde kostenefficiencymaatregelen is op het resultaat.

Dit is van belang met het oog op het herstel van de financiële gezondheid en de proportionaliteit van de arbeidskostenbesparing. De liquiditeitsprognose verschilt van de resultatenprognose, doordat het hier expliciet gaat over de ontvangsten en de uitgaven en niet, zoals in de resultatenrekening, over de opbrengsten en de kosten.

Welk bedrag moet bespaard worden

U moet in de ontslagaanvraag aangeven welk (totaal)bedrag minimaal bespaard moet worden om de onderneming weer financieel gezond te maken. Ook moet u aangeven welk bedrag aan personeelskosten minimaal moet worden bezuinigd. Gebruik hiervoor de checklist Motiveer de bedrijfseconomische noodzaak bij ontslag op Rendement Online.