Aanvraagloket STAP-budget opent op 1 maart

24 februari 2022 | Door redactie

Vanaf 1 maart kunnen werkenden en werkzoekenden onder voorwaarden het nieuwe STAP-budget aanvragen voor het volgen van een opleiding. Van de vijf tijdvakken in 2022 is het eerste tijdvak geopend tot en met 30 april.

De subsidieregeling Stimulering arbeidsmarktpositie (STAP) vervangt de sinds 1 januari vervallen fiscale aftrek voor scholingsuitgaven. De subsidie is bedoeld voor iedereen boven de 18 jaar en die de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt. Om in aanmerking te komen moet de aanvrager ook binding hebben met de Nederlandse arbeidsmarkt. Zo moet hij zelf EU-burger óf partner van een EU-burger zijn. Ook moet hij in de periode van twee jaar en drie maanden tot drie maanden voorafgaand aan de subsidieaanvraag voor ten minste zes maanden in Nederland verzekerd zijn geweest voor de volksverzekeringen.

Geen recht op dubbele financiering

Om dubbele financiering van scholingskosten te voorkomen, kunnen mensen die jonger zijn dan 30 jaar en in principe recht hebben op studiefinanciering of een tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten, voor voltijdsopleidingen geen gebruik maken van het STAP-budget. Wel kunnen zij bepaalde cursussen, trainingen en deeltijdopleidingen met de scholingssubsidie volgen. Heeft de aanvrager recht op een andere vorm van subsidie, bijvoorbeeld de subsidieregeling lerarenbeurs of een studievoorschotvoucher, dan kan hij nog STAP-budget aanvragen als de kosten van de scholing hoger zijn dan het bedrag dat hij vanuit een andere regeling krijgt.

Werkgeversbijdrage is mogelijk

In het STAP-scholingsregister staan de scholingsactiviteiten die in aanmerking komen voor de subsidie. In tegenstelling tot bij de fiscale aftrek hoeft de aanvrager niet de (volledige) scholingskosten voor te schieten. De aanvraag voor het budget verloopt via UWV en moet uiterlijk vier weken vóór aanvang van de scholing ingediend worden. De scholing waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, mag in principe niet later dan drie maanden ná sluiting van het betreffende aanvraagtijdvak starten. UWV betaalt na goedkeuring een voorschot van 100% van het subsidiebedrag aan de opleider. De maximale subsidie per persoon bedraagt € 1.000 (inclusief BTW). Zijn de kosten hoger, dan moet de aanvrager het meerdere in principe zelf betalen. Een werkgeversbijdrage is ook mogelijk. Voor de definitieve subsidietoekenning controleert UWV binnen drie maanden na afloop van de scholing of aan alle verplichtingen is voldaan.

Kritiek op subsidieregeling

Tot 2027 is er ruim € 900 miljoen beschikbaar voor de subsidieregeling. Hiermee kunnen naar verwachting jaarlijks minimaal 200.000 – maar waarschijnlijk meer – aanvragen worden toegekend. Als het budget voor een aanvraagperiode op is, kan de aanvrager de volgende periode opnieuw een aanvraag indienen. In 2022 zijn er vijf tijdvakken, vanaf 2023 worden dit er zes. Enkele onderdelen van de regeling gaan later in, waarschijnlijk per 1 januari 2023. Het gaat dan onder meer om de optie om het budget voor meerjarige scholing of erkenning van verworven competenties (EVC) aan te vragen. De hoop is dat het STAP-budget een groter publiek, waaronder praktisch opgeleiden en mensen met een laag inkomen, gaat bereiken en daarmee een leercultuur bevordert (artikel). Toch is er kritiek op de regeling. Zo zouden veel gesubsidieerde opleidingen niet aansluiten op de arbeidsmarkt.

Bijlagen bij dit bericht