Nieuwe regels voor waardeoverdracht pensioen

16 december 2015 | Door redactie

De werkgeversbijbetaling bij waardeoverdracht van pensioen bedraagt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2015 per geval maximaal € 15.000 en nooit meer dan 10% van de overdrachtswaarde. Dit blijkt uit een tijdelijk besluit van staatssecretaris Klijnsma van SZW.

Voor het besluit om de verplichte werkgeversbijbetaling op € 15.000 te maximeren, heeft de staatssecretaris de belangen van werkgevers en werknemers tegen elkaar afgewogen. Enerzijds mogen werkgevers niet in de financiële problemen komen door waardeoverdracht(en). Aan de andere kant moeten werknemers wel de mogelijkheid tot zo’n overdracht behouden. De tijdelijke maatregel geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2015, maar dit brengt geen problemen met zich mee. De staatssecretaris kondigde de maatregel namelijk al eerder aan, waarna het maximumbedrag ook al werd toegepast. Daarnaast werden voor kleine werkgevers al eerder maatregelen getroffen.

Maximum nodig door toename bijbetalingen

Als de waardeoverdracht vanwege het maximum niet kan plaatsvinden, blijft het pensioen (tools) bij de pensioenuitvoerder van de oude werkgever. Verandert de situatie waardoor de bijbetaling niet boven de € 15.000 uitkomt, dan kan de werknemer alsnog waardeoverdracht aanvragen.
De regel dat de aanvraag uiterlijk zes maanden na de overstap naar een nieuwe pensioenuitvoerder moet plaatsvinden, is sinds 1 januari 2015 vervallen voor werknemers die op of na die datum een nieuwe pensioenregeling kregen. Sindsdien is het aantal werkgeversbijbetalingen toegenomen.

In 2016 bredere herziening van regels waardeoverdracht

Een waardeoverdracht (tool) houdt in dat een werknemer die bij een nieuwe werkgever aan de slag gaat de waarde van zijn opgebouwde pensioen bij de pensioenuitvoerder van zijn oude werkgever laat overdragen naar de pensioenuitvoerder van zijn nieuwe werkgever. De waarde van het pensioen kan echter door de huidige staat van de rente en de diverse financieringswijzen fors verschillen per pensioenuitvoerder. Verliest een werknemer bij de overdracht pensioengeld, dan komt dit voor rekening van de werkgever. Voor die bijbetaling geldt voorlopig dus een maximum.
Staatssecretaris Klijnsma werkt aan een bredere herziening van de regels voor waardeoverdracht. Ze hoopt in het eerste kwartaal van 2016 hiervoor een brief naar de Tweede Kamer te sturen.