Ook in 2021 uitzondering voor pensioenkortingen

Het kabinet en de sociale partners hebben afspraken gemaakt over de uitwerking van het pensioenakkoord. Daarbij heeft het kabinet toegezegd om (onder voorwaarden) pensioenfondsen ook dit jaar niet te verplichten de pensioenen te verlagen.

23 juni 2020 | Door redactie

Momenteel is er een zeer uitzonderlijke economische situatie. Mede door de coronacrisis is de dekkingsgraad (tool) van veel pensioenfondsen flink gedaald. Op basis daarvan heeft het kabinet aangegeven de vrijstellingsregeling van vorig jaar ook dit jaar weer in te zetten, op voorwaarde dat de sociale partners instemmen met de gemaakte pensioenafspraken. Pensioenfondsen met een dekkingsgraad boven de 90% hoeven dan de (aanspraken op) pensioenen niet te korten. Peildatum voor die dekkingsgraad is 31 december 2020. Pensioenfondsen met een lagere dekkingsgraad lopen dus wel het risico aan het einde van het jaar over te moeten gaan tot pensioenverlagingen.

Stabiele pensioenpremie en pensioenopbouw

In een toelichting op de uitwerking van het pensioenakkoord wordt ook aangestipt dat het logisch is dat sociale partners afspreken de pensioenpremie en pensioenopbouw in ieder geval het komende jaar zo veel mogelijk stabiel te houden. Het voorkomen van pensioenkortingen en het stabiel houden van de pensioenopbouw en -premie moet zorgen voor ‘evenwicht tussen alle generaties, werkenden en gepensioneerden’. De veranderingen zijn voorlopig dan beperkt voor organisaties.

Andere regels onder nieuwe pensioenstelsel

Het voorkomen van pensioenkortingen biedt rust voor de verdere uitwerking van de afspraken uit het pensioenakkoord. In het nieuwe pensioenstelsel hoeven pensioenfondsen niet langer te sturen op een bepaalde dekkingsgraad. Daarnaast hoeven zij niet meer een vaste pensioenuitkering te beloven. De pensioenuitkeringen kunnen sneller omhoog bij economische voorspoed en ook weer sneller omlaag als de rendementen op bijvoorbeeld beleggingen van de fondsen tegenvallen. Om grote aanpassingen te voorkomen, is er een solidariteitsreserve bedacht.

Download de complete Hoofdlijnennotitie uitwerking pensioenakkoord (pdf), zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.