Werkgevers laten de voordelen van personeelssubsidies liggen

26 januari 2018 | Door redactie

Door onbekendheid met de mogelijkheden voor loonkostensubsidies en premiekortingen hebben werkgevers veel geld laten liggen. Ook nemen zij daardoor minder vaak iemand met een arbeidsbeperking aan dan zij zouden willen.

Om werkgevers te stimuleren mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen, heeft de overheid verschillende regelingen voor een financiële tegemoetkoming. Werkgevers maken hier maar weinig gebruik van. Uit een onderzoek van verzekeraar AON onder ruim 500 werkgevers blijkt dat bijna 40% van de werkgevers niet op de hoogte is van de bestaande subsidies voor personeel. 62% van de ondervraagde werkgevers heeft de afgelopen vijf jaar mensen met een arbeidsbeperking aangenomen, terwijl maar 38% gebruik heeft gemaakt van bestaande subsidieregelingen en premiekortingen.

Aannemen arbeidsbeperkte met loonkostensubsidie

Dat is zonde, ook voor de groep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bijna de helft van de respondenten geeft aan iemand met een arbeidsbeperking in dienst te zullen nemen, als hij daarvoor loonkostensubsidie krijgt. Als reden om geen gebruik te maken van subsidies geven werkgevers op:

  • hoge administratieve lasten die niet opwegen tegen de financiële voordelen (26%);
  • angst voor een mogelijke overtreding van de privacywetgeving. Door de komst van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018 verwachten werkgevers strengere handhaving; werkgevers weten niet wat ze wel en niet mogen vragen aan een nieuwe werknemer met een arbeidsbeperking.

Loonkostenvoordeel vervangt premiekorting

Dat de wet- en regelgeving nogal eens verandert, helpt ook niet mee. Zo heeft het kabinet besloten het huidige systeem van premiekortingen te laten vervallen. Werkgevers krijgen hierdoor per 1 januari 2018 voor het in dienst nemen van een oudere, arbeidsgehandicapte of arbeidsbeperkte werknemer voortaan een loonkostenvoordeel (LKV) (tool). Ook is het kabinet van plan de loonkostensubsidie uit de Participatiewet te vervangen door loondispensatie. Werkgevers ontvangen dan niet langer een subsidie maar betalen de werknemer direct een lager loon. Daardoor lopen ze het lage inkomensvoordeel (LIV) mis.