Werkdrukkompas handig hulpmiddel voor OR

Door de coronacrisis hebben veel werknemers meer last van stress. De Week van de Werkstress, die van 15 tot en met 19 november plaatsvindt, sluit hier mooi op aan. Voor de ondernemingsraad (OR) is dit een goede aanleiding om met de bestuurder in gesprek te gaan over de werkdruk in de organisatie.

10 november 2021 | Door redactie

De Week van de Werkstress draait dit jaar om het versterken van mentale kracht, oftewel het vermogen om te kunnen omgaan met stress, tegenslagen en veranderingen. Als gevolg van de coronacrisis is de mentale kracht van werknemers flink onder druk komen te staan. Een verhoogde werkdruk, noodgedwongen thuiswerken of bijvoorbeeld onzekerheden op het werk zorgen voor meer stress bij werknemers. De ondernemingsraad (OR) kan dit bespreekbaar maken in de organisatie en er bij de bestuurder op aandringen dat hij maatregelen treft om deze psychosociale arbeidsbelasting (PSA) bij werknemers tegen te gaan. Het Werkdrukkompas van InPreventie kan hierbij een handig hulpmiddel zijn.

Inzicht in factoren die invloed hebben op werkdruk

Het Werkdrukkompas maakt aan de hand van 21 stellingen zichtbaar welke factoren invloed hebben op de werkdruk in de organisatie en geeft tips hoe de bestuurder deze kan aanpakken. Om een indruk te krijgen van hoe werknemers de werkdruk ervaren, kan de OR de achterban vragen het Werkdrukkompas in te vullen. De uitkomsten bieden de OR handvatten om met de bestuurder over dit onderwerp in gesprek te gaan.

OR kan werkdruk bespreekbaar maken

De OR kan het onderwerp werkdruk op de agenda zetten voor de overlegvergadering met de bestuurder of de raad kan zijn initiatiefrecht (artikel 23, lid 3 WOR) gebruiken om de bestuurder hierover ongevraagd te adviseren. De OR kan bij de bestuurder benadrukken dat hij niet alleen verplicht is om werkdruk tegen te gaan, maar dat het vooral ook verstandig is. Door een (te) hoge werkdruk kunnen werknemers allerlei psychische klachten krijgen, zoals stress, overspannenheid en burn-out. Dit kan leiden tot langdurig ziekteverzuim en uitval van werknemers.

OR heeft instemmingsrecht bij aanpassing RI&E

De uitkomsten van het Werkdrukkkompas kunnen voor de bestuurder aanleiding zijn om de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en het bijbehorende plan van aanpak te herzien. Is dit het geval, dan moet hij de OR hierbij betrekken. De OR heeft hierbij namelijk instemmingsrecht (artikel 27, lid 1d WOR).