Wat mag u aftrekken van transitievergoeding?

13 mei 2015 | Door redactie

Onlangs is het besluit gepubliceerd waaruit blijkt welke scholings- en andere kosten uw organisatie onder voorwaarden mag aftrekken van de transitievergoeding en aan welke voorwaarden u dan moet voldoen.

Per 1 juli 2020 zijn de regels voor het aftrekken van de kosten van de transitievergoeding verruimd. Het laatste nieuws leest u hier.

In het bericht 'Concept voor kostenaftrek transitievergoeding' kon u al lezen dat het kabinet een ontwerpbesluit voor de regels voor het in mindering brengen van kosten op de transitievergoeding naar de Raad van State gestuurd had voor advies.

Besluit geeft duidelijkheid over mogelijke aftrek

Inmiddels is het Besluit voorwaarden in mindering brengen kosten op transitievergoeding (pdf) gepubliceerd en is er dus duidelijkheid over de kosten die uw organisatie in mindering mag brengen op de transitievergoeding die elke werknemer moet ontvangen die vanaf 1 juli 2015 na minimaal twee jaar onvrijwillig vertrekt.
Uw organisatie moet aan elk van de volgende voorwaarden voldoen om kosten af te mogen trekken van de transitievergoeding van een werknemer:

  • Uw organisatie heeft voordat de kosten gemaakt zijn, de werknemer er schriftelijk van op de hoogte gesteld dat de kosten gemaakt worden en om welke kosten het precies gaat.
  • De werknemer heeft schriftelijk ingestemd met het in mindering brengen van de kosten op zijn transitievergoeding.
  • De kosten die uw organisatie aftrekt van de transitievergoeding van een werknemer zijn ook werkelijk gemaakt ten behoeve van die werknemer.
  • Het loon van de werknemer mag niet tot de kosten gerekend worden. 
  • Er is een redelijke verhouding tussen de kosten en het doel waarvoor deze gemaakt zijn.
  • De kosten moeten worden gemaakt tijdens of na de periode waarover de transitievergoeding wordt berekend.
  • De kosten kunnen niet op een derde worden verhaald.
  • De kosten kunnen niet op de werknemer worden verhaald.

Schriftelijke toestemming van werknemer niet altijd vereist

Let op: schriftelijke toestemming van de werknemer voor het in mindering brengen van de kosten op zijn transitievergoeding is niet nodig als er tussen werkgever en werknemer andere afspraken gemaakt zijn. Als er bijvoorbeeld in de cao of arbeidsovereenkomst staat welke kosten er in mindering gebracht mogen worden, is aparte toestemming niet nodig.