Heeft werknemer recht op verlof bij staking van leraren?

3 oktober 2017 | Door redactie

Als leraren in het basisonderwijs staken, kunnen werknemers met kinderen hierdoor mogelijk niet naar het werk komen. Hebben zij in zo’n situatie recht op verlof?

Werknemers met kinderen zullen bij een staking van leraren vaak met hun handen in het haar zitten. Als zij geen kinderopvang of oppas kunnen regelen, willen zij misschien thuis werken. Maar als dit ook geen mogelijkheid is, kan een werknemer zich afvragen of hij recht heeft op zorgverlof of calamiteitenverlof. Dit is echter niet het geval. In de Wet arbeid en zorg (WAZO) is namelijk opgenomen dat een werknemer alleen recht heeft op zorgverlof (tool) voor noodzakelijke verzorging van een naaste in verband met ziekte. Daarvan is in deze situatie geen sprake.

Werknemer heeft geen recht op calamiteitenverlof

Op basis van de WAZO heeft een werknemer ook geen recht op calamiteitenverlof (tool). Dit verlof is namelijk bedoeld voor onvoorziene omstandigheden die een onmiddellijke onderbreking van de arbeid vergen. Aangezien de staking is aangekondigd en werknemers in principe de gelegenheid hebben gehad om zich hierop voor te bereiden, is er geen sprake van een onvoorziene omstandigheid en is het calamiteitenverlof dus niet van toepassing. Overigens kunnen er natuurlijk ruimere regels zijn opgenomen in de cao of het personeelsreglement. In zo’n geval is het misschien wel mogelijk om voor de staking verlof op te nemen.

Vakantiedag of ouderschapsverlof is wel mogelijk

Een werknemer kan er ook voor kiezen om op de stakingsdag een vakantiedag op te nemen. Een werkgever mag zo’n verzoek alleen weigeren als hij hiervoor een zwaarwegend bedrijfsbelang heeft. Ouderschapsverlof opnemen is (voor een kind onder de acht jaar) ook mogelijk, al moet een werknemer dit verlof volgens de wet wel ten minste twee maanden van tevoren aanvragen. Bovendien is ouderschapsverlof onbetaald, tenzij in de cao of het personeelsreglement andere afspraken zijn gemaakt.