Dwangsom voor slordige omgang verzuimgegevens

20 januari 2017 | Door redactie

Hoewel er de nodige discussie is over de beleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) voor ziekmeldingen, zijn deze toch leidend. Onlangs heeft de AP de eerste dwangsom opgelegd aan een zorginstelling die slordig omging met verzuimgegevens.

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft een zorginstelling (een stichting die zorg verleent aan mensen met een verstandelijke beperking) een last onder dwangsom opgelegd wegens het schenden van de privacy bij het afhandelen van ziekmeldingen door werknemers (tool). De instelling had eerder al waarschuwingen gekregen wegens het in strijd handelen met de Wet bescherming persoonsgegevens bij de ziekmelding van werknemers. De stichting heeft daarop maatregelen genomen maar die bleken bij een controle niet voldoende.

Bedrijfsarts moet arbeidsongeschiktheid vaststellen

Leidinggevenden voerden bij kortdurend verzuim nog steeds de mate van arbeidsongeschiktheid in in het verzuimsysteem, zonder dat zij daarvoor een bedrijfsarts hadden geraadpleegd. Volgens de AP mag de zorginstelling alleen ziekmeldingen registreren; de mate van arbeidsongeschiktheid mag alleen geregistreerd worden na raadpleging van de bedrijfsarts. Als de stichting niet binnen twee maanden een einde heeft gemaakt aan de overtredingen, moet ze een dwangsom betalen die kan oplopen tot een maximum van € 50.000.

Regels voor registratie van ziekmeldingen

Het vaststellen of een werknemer arbeidsongeschikt is, is uitsluitend een taak van de bedrijfsarts. Ook de mate waarin een werknemer arbeidsongeschikt is, moet door de bedrijfsarts worden vastgesteld. Organisaties moeten hiervoor dus een arbodienst of bedrijfsarts inschakelen. In de beleidsregels voor de zieke werknemer (pdf) van de AP staat hoe organisaties behoren om te gaan met de registratie van ziekmeldingen en met de registratie van medische gegevens of gegevens die te herleiden zijn tot de gezondheid van een werknemer. 
Onderzoeksrapport Autoriteit Persoonsgegevens, 3 maart 2016, Definitieve Bevindingen Abrona (pdf)