Stap voor stap door de Wet verbetering poortwachter

Bij arbeidsongeschiktheid is de Wet verbetering poortwachter van toepassing. In deze wet is geregeld welke stappen u moet ondernemen om uw werknemer te re-integreren in zijn eigen werk of ander werk. Voldoet u niet aan deze regels, dan kunt u een verhaalsanctie of een loonsanctie krijgen. Deze toolbox helpt u alle stappen uit de Wet verbetering poortwachter correct en succesvol te doorlopen.

 • 1

  Download de interactieve checklist

  Stap voor stap door de Wet verbetering poortwachter

  Voorkom een loonsanctie en zorg voor succesvolle re-integratie

  Als een werknemer ziek wordt, moet de werkgever zorgen voor een tijdige en adequate verzuim- en re-integratieaanpak. De regels staan in de Wet verbetering poortwachter, de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar en de Beleidsregels beoordelingskader poortwachter. Ingewikkelde materie, waarbij zelfs een werkgever met de beste intenties tóch een loonsanctie kan krijgen. Deze toolbox loodst u stap voor stap door de Wet verbetering poortwachter zodat u een loonsanctie voorkomt en zorgt voor een succesvolle re-integratie.

 • 2

  Ziek en arbeidsongeschikt: de basis

  Wat is het verschil tussen ziek en arbeidsongeschikt?

  Vraag & Antwoord Re-integratie Publicatiedatum: 04-10-2021

  We dachten altijd dat ziek en arbeidsongeschikt hetzelfde waren. Maar volgens onze bedrijfsarts is dit niet zo. Wat is precies het verschil tussen ziek en arbeidsongeschikt?


  Deskundigenoordeel en second opinion: het verschil?

  Vraag & Antwoord Re-integratie Publicatiedatum: 05-10-2021

  Eén van onze werknemers is het niet eens met het oordeel van de bedrijfsarts. Hij vraagt ons daarom of we een second opinion of een deskundigenoordeel willen aanvragen. Maar wat is nu precies het verschil tussen die twee?


  Duidelijke verschillen tussen bedrijfsarts en arboarts

  Nieuws Bedrijfsarts Publicatiedatum: 18-11-2022

  Het gaat in de praktijk regelmatig mis: werkgevers denken dat zij samenwerken met een bedrijfsarts, maar de arbodienst of het verzuimbedrijf heeft een arboarts ingezet. Dat kan leiden tot verwarring, vooral omdat sommige taken alleen uitgevoerd mogen worden door een bedrijfsarts.


  Wat is re-integratie eerste en tweede spoor?

  Vraag & Antwoord Wet verbetering poortwachter Publicatiedatum: 15-10-2021

  We hebben een werknemer die arbeidsongeschikt is. Het ziet er naar uit dat hij zijn eigen werk niet meer kan doen. Nu horen we dat we dat re-integratie tweede spoor in moeten zetten. Wat is dat: re-integratie tweede spoor? En wat is dan het eerste spoor?


  Het stijgende ziekteverzuim beheersbaar houden

  Verdiepingsartikel Verzuim Publicatiedatum: 18-01-2021

  Het ziekteverzuim in Nederland stijgt weer. Het lijkt een begrijpelijke reactie op corona. Maar er speelt meer, want het verzuim neemt al toe sinds 2018. Wat moet u als arboadviseur weten om de verzuimcijfers laag te houden? En wat kunt u doen om uw organisatie hier alert op te maken?


  Privacyregels schuren met verzuimbegeleiding bij ziekte

  Verdiepingsartikel Verzuim Publicatiedatum: 29-01-2019

  Met de toepassing van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018 is privacy definitief niet meer weg te denken in uw dagelijkse praktijk. Vooral de privacy van zieke werknemers zorgt nog dagelijks voor hoofdbrekens, onder meer door de verschillende opvattingen en meningen die overal te vinden zijn. Wat is de stand van zaken?


 • 3

  Wet verbetering poortwachter: de basis

  Wetgeving bij ziekte en re-integratie

  E-learning Wet verbetering poortwachter Publicatiedatum: 02-10-2020

  Valt één van uw werknemers uit vanwege langdurige ziekte, dan wilt u natuurlijk het liefst dat hij weer zo snel mogelijk aan de slag gaat. Door de stappen uit de Wet verbetering poortwachter te volgen, zorgt u ervoor dat uw zieke werknemer zo snel mogelijk in uw organisatie terugkeert.


  Re-integratietraject

  Infographic Re-integratie Publicatiedatum: 01-12-2021

  De Wet verbetering poortwachter legt werkgevers en werknemers al vanaf dag één van de ziekmelding verschillende verplichtingen op. Ook moet al na de eerste ziekteweek een re-integratiedossier aangemaakt worden.


  Tijdpad Wet verbetering poortwachter

  Tool Wet verbetering poortwachter Publicatiedatum: 18-11-2021

  Gebruik deze checklist om uw verplichtingen uit de Wet verbetering poortwachter (WVP) op de juiste momenten uit te voeren.


  Visie over re-integratie vanaf 1 juli 2023 verplicht

  Nieuws Re-integratie Publicatiedatum: 19-05-2023

  Vanaf 1 juli 2023 zijn de werkgever en werknemer verplicht om hun visie op het re-integratietraject te geven in het plan van aanpak, bijstellingen daarvan en de eerstejaarsevaluatie. Dit moet tot meer betrokkenheid bij de re-integratie leiden.


  UWV houdt bij oordeel re-integratie rekening met corona

  Nieuws Re-integratie Publicatiedatum: 03-04-2020

  Werkgevers die door de coronacrisis niet kunnen voldoen aan re-integratieverplichtingen, kunnen rekenen op coulance van UWV. Dit vermeldt UWV in een addendum bij de Werkwijzer Poortwachter.


  Verkort re-integratieverslag is soms mogelijk

  Nieuws Re-integratie Publicatiedatum: 26-05-2021

  Een werkgever hoeft niet voor elke werknemer die voor een langere periode ziek is, een (uitgebreid) re-integratieverslag op te stellen. Als de werknemer een tijdelijk contract heeft en snel uit dienst treedt, gelden voor de werkgever minder strikte regels.


  Wat is een verhaalsanctie bij een zieke werknemer met een tijdelijk contract?

  Vraag & Antwoord Re-integratie Publicatiedatum: 07-09-2021

  Wij hebben een zieke werknemer met een tijdelijk contract. Nu zijn we ervoor gewaarschuwd dat UWV ons een verhaalsanctie op kan leggen. Maar wat is een verhaalsanctie? En wanneer lopen we het risico die opgelegd te krijgen?


  Wat betekent de afkorting RIV en wat is een RIV-toets?

  Vraag & Antwoord Wet verbetering poortwachter Publicatiedatum: 05-11-2021

  Binnen onze organisatie zijn we ons aan het verdiepen in de Wet verbetering poortwachter. Op de website van UWV zien we vaak de afkorting RIV staan of de naam RIV-toets. Is dat een afkorting waarvan we de betekenis moeten kennen? Waar staat de afkorting RIV voor bij de Wet verbetering poortwachter?


  Verzuimadministratie bijhouden Wet verbetering poortwachter

  Tool Verzuim Publicatiedatum: 06-08-2019

  Een goede en volledige verzuimadministratie biedt u inzicht in het verzuim in uw organisatie. Deze checklist helpt u bij het opstellen.


 • 4

  Week 1: ziekmelding en melden bij de bedrijfsarts

  Arbodienst voor ondersteuning verzuimbegeleiding

  Nieuws Arbodienst Publicatiedatum: 02-12-2022

  De arbodienst ondersteunt zowel de werkgever als de werknemer bij de uitvoering van het verzuim- en arbeidsomstandighedenbeleid. De werkgever kan een aantal taken aan de arbodienst uitbesteden. Hij moet hiervoor wel een contract afsluiten.


  Verzuimformulier

  Tool Verzuim Publicatiedatum: 18-10-2019

  Met dit formulier bij de hand voorkomt u dat u een aantal belangrijke vragen vergeet te stellen als een werknemer zich ziek meldt.


  Wanneer vallen werknemers onder de Ziektewet?

  Verdiepingsartikel Ziektewet Publicatiedatum: 29-04-2022

  Sommige groepen werknemers hebben een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, omdat bijvoorbeeld de kans op uitval groter is. Om te voorkomen dat werkgevers deze groep links laten liggen omdat ze het financiële risico te groot vinden, is het vangnet van de Ziektewet in het leven geroepen. Hierdoor worden werkgevers ontlast bij hun loondoorbetalingsplicht bij ziekte, via een uitkering voor deze werknemers.


  Wanneer vervroegde WIA (IVA) voor zieke werknemer?

  Vraag & Antwoord Wet WIA Publicatiedatum: 18-10-2021

  Eén van onze werknemers is ernstig ziek. We verwachten dat hij niet meer in staat zal zijn om het werk te hervatten. Wat betekent dit voor de re-integratieverplichtingen? En is het voor deze werknemer mogelijk om eerder een WIA-uitkering aan te vragen?


 • 5

  Week 6: probleemanalyse (PA), re-integratiedossier en re-integratiegesprek

  Wat is een re-integratiedossier en wat moet erin staan?

  Vraag & Antwoord Wet verbetering poortwachter Publicatiedatum: 05-11-2021

  We hebben een arbeidsongeschikte medewerker in dienst. Het lijkt erop dat hij wat langer ziek zal blijven. Nu willen we de regels van de Wet verbetering poortwachter nauwgezet volgen. We willen immers niet het risico op een loonsanctie lopen. We zien in de regels dat we een re-integratiedossier moeten aanleggen. Wat is een re-integratiedossier precies? En is dat hetzelfde als een re-integratieverslag?


  Wat is een probleemanalyse en wat moet er in staan?

  Vraag & Antwoord Wet verbetering poortwachter Publicatiedatum: 05-11-2021

  We hebben een werknemer die inmiddels vijf weken arbeidsongeschikt is. Nu lezen we dat we een probleemanalyse moeten laten maken door de bedrijfsarts, als de werknemer na zes weken nog steeds arbeidsongeschikt is. Klopt dat? En, wat is een probleemanalyse eigenlijk?


  Loonsanctie door verkeerd oordeel bedrijfsarts voorkomen

  Verdiepingsartikel Re-integratie Publicatiedatum: 03-05-2023

  Is een werknemer langdurig ziek, dan is uw doel als werkgever om hem zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Voor de werknemer zelf, maar natuurlijk ook voor uw organisatie. Kan de werknemer volgens de bedrijfsarts (nog) niet werken, dan kunt u niet achteroverleunen. Ook de bedrijfsarts kan er namelijk naast zitten, en dat kan u zomaar eens een loonsanctie opleveren.


  Uitnodiging voortgangsgesprek re-integratie

  Tool Re-integratie Publicatiedatum: 08-08-2019

  U bent wettelijk verplicht regelmatig contact te hebben bij re-integratie. Stel de uitnodiging voor een voortgangsgesprek op met deze tool.


  Formulier re-integratiegesprek

  Tool Wet verbetering poortwachter Publicatiedatum: 30-11-2021

  Met dit formulier legt u snel en eenvoudig de re-integratiegesprekken met uw arbeidsongeschikte werknemer vast.


 • 6

  Week 8: plan van aanpak (PvA) en casemanager

  Samen met de werknemer een plan van aanpak opstellen

  Verdiepingsartikel Re-integratie Publicatiedatum: 22-05-2023

  Een belangrijk onderdeel van een goede omgang met re-integratie is het plan van aanpak. Dit plan komt tot stand in onderling overleg tussen werkgever en werknemer en beschrijft in detail hoe de re-integratie er in de praktijk uit zal zien. Het plan is zowel uitgangspunt als houvast: het geeft richting en werkgever en werknemer kunnen erop terugvallen.


  Plan van aanpak re-integratie

  Tool Wet verbetering poortwachter Publicatiedatum: 22-05-2023

  Gebruik deze checklist om een plan van aanpak voor de re-integratie van een zieke werknemer op te stellen.


  Welke rol speelt de casemanager bij ziekteverzuim?

  Vraag & Antwoord Wet verbetering poortwachter Publicatiedatum: 08-11-2021

  In de Wet verbetering poortwachter staat dat we uiterlijk in week acht van de arbeidsongeschiktheid van een werknemer een casemanager aan moeten wijzen. Voordat we dat doen, willen we graag weten welke rol een casemanager heeft. Dan kunnen we de meest geschikte persoon daarvoor aanwijzen. Vandaar onze vraag: welke rol speelt de casemanager bij ziekteverzuim?


 • 7

  Week 42: 42e weeksmelding

  Wat is een 42e weekmelding bij arbeidsongeschiktheid?

  Vraag & Antwoord Wet verbetering poortwachter Publicatiedatum: 22-10-2021

  Wij hebben bericht ontvangen dat wij voor een langdurig arbeidsongeschikte werknemer een 42e weekmelding moeten doen. Als we dit niet doen, krijgen we een boete. Wat is een 42e weekmelding en waarom moeten we die doen?


 • 8

  Week 52: eerstejaarsevaluatie

  Waarom is de eerstejaarsevaluatie bij re-integratie belangrijk?

  Vraag & Antwoord Wet verbetering poortwachter Publicatiedatum: 22-05-2023

  Onze werknemer is inmiddels bijna een jaar arbeidsongeschikt. Volgens de Wet verbetering poortwachter moeten we nu een eerstejaarsevaluatie doen. Waarom is de eerstejaarsevaluatie bij re-integratie belangrijk? En wat is het verschil met (de bijstelling van) het plan van aanpak?


  Eerstejaarsevaluatie re-integratie

  Tool Wet verbetering poortwachter Publicatiedatum: 25-05-2023

  Gebruik deze tool om de eerstejaarsevaluatie na één jaar arbeidsongeschiktheid in te vullen.


 • 9

  Week 88: WIA-aanvraag

  Te late aanvraag WIA: consequentie voor de werkgever?

  Vraag & Antwoord Wet verbetering poortwachter Publicatiedatum: 21-08-2022

  We hebben een arbeidsongeschikte werknemer die bijna aan het einde van zijn wachttijd van 104 weken zit. Hij moet nu een WIA-uitkering aanvragen, maar neemt daartoe nog geen actie. Kan dit gevolgen hebben voor ons, als werkgever?


  Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)

  Infographic Wet WIA Publicatiedatum: 31-07-2023

  De WIA kent twee soorten uitkering bij arbeidsongeschiktheid: IVA en WGA. WGA bestaat op zijn beurt uit drie soorten uitkering: de LGU, de LAU en de VVU. Deze infographic zorgt voor een duidelijke overzicht.


  Werknemer helpen bij aanvragen WIA-uitkering

  Tool Re-integratie Publicatiedatum: 21-08-2022

  Gebruik dit stappenplan om uw werknemer te helpen bij het aanvragen van een WIA-uitkering.


 • 10

  Week 91: eindevaluatie en re-integratieverslag

  Wat is een re-integratieverslag en wat moet erin staan?

  Vraag & Antwoord Wet verbetering poortwachter Publicatiedatum: 04-11-2021

  Bij onze arbeidsongeschikte werknemers willen we nauwgezet aan de verplichtingen uit de Wet poortwachter voldoen. We hebben begrepen dat alle re-integratie-inspanningen in een re-integratieverslag moeten staan. Wat is een re-integratieverslag precies en wat moet er allemaal in staan?


  Wat is een eindevaluatie en wanneer moeten we die invullen?

  Vraag & Antwoord Wet verbetering poortwachter Publicatiedatum: 02-12-2021

  We hebben een langdurig arbeidsongeschikte werknemer. Ondanks alle re-integratie-inspanningen is het helaas niet gelukt om hem te re-integreren. Volgens de Wet verbetering poortwachter moeten we een eindevaluatie invullen. Wat is een eindevaluatie en wanneer moeten we die invullen?


 • 11

  Meer informatie

  Grip op verzuim

  Training 1 bijeenkomst (2 dagdelen)

  Een zieke werknemer kost u gemiddeld € 250 per dag. Samen met de werknemer bent u verantwoordelijk voor de re-integratie. In de Wet verbetering poortwachter staan uw rechten en plichten. Maar wat mag u van de werknemer verwachten? Welke rol heeft de bedrijfsarts? En wat doet UWV? Tijdens de training Grip op verzuim hoort u de gevolgen van ziekteverzuim en de wettelijke verplichtingen van u en uw werknemers. Deze eendaagse training levert u inzicht en kennis op waarmee u grip krijgt op kostbaar ziekteverzuim!