Onduidelijke rol casemanager risico voor privacy

Bedrijfsartsen en casemanagers wisselen regelmatig privacygevoelige informatie uit over zieke werknemers. Als de rol van de casemanager hierin onduidelijk is, lopen zij risico de regels van de AVG te schenden. Daarom is de Leidraad Casemanagement herzien.

29 oktober 2019 | Door redactie

De Leidraad Casemanagement (pdf) van de Nederlandse Vereniging voor  Arbeids- en bedrijfsgeneeskunde (NVAB) Bedrijfsartsen is herzien en bevat nu een handreiking voor het uitwisselen van privacygevoelige informatie tussen de bedrijfsarts en de casemanager. Sinds de invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) op 25 mei 2018 gelden er beperkende regels voor het verwerken en uitwisselen van privacygevoelige gegevens. Voor gegevens over de gezondheid gelden extra strenge regels.  De rol van de casemanager bepaalt welke informatie hij wel of niet mag delen met de werkgever.   

Rol casemanager vaststellen

Wat de uitwisseling van gegevens tussen de bedrijfsarts en de casemanager lastig maakt, is dat de rol van de casemanager in het ziekteverzuimproces onduidelijk kan zijn. De casemanager is vaak een (para)medicus is. Echter, de bedrijfsarts is degenen die juridisch verantwoordelijk is voor de sociaal-medische begeleiding van de zieke werknemer. De bedrijfsarts kan wel taken aan de casemanager delegeren; hij werkt dan onder verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts. Schakelt de werkgever een casemanager in, dan zal de bedrijfsarts vooraf de rol van de casemanager en de bijbehorende taken duidelijk moeten vaststellen.

Interne of externe casemanager

Voor de re-integratie van langdurig zieke werknemers kan de werkgever gebruikmaken van een casemanager. Dat kan iemand uit de eigen organisatie zijn of een casemanager via de arbodienst,  een re-integratiebureau of de verzuimverzekeraar. De casemanager begeleidt de zieke werknemer tijdens zijn re-integratie en zorgt dat alle stappen uit Wet verbetering poortwachter (tool) correct worden uitgevoerd. Taken die de casemanager kan vervullen, zijn:

  • taken die vallen onder de verzuimbegeleiding in medische zin (onder verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts);
  • taken als procesbegeleider van de verzuimbegeleiding;
  • optreden als coach of re-integratieconsulent.

Bijlagen bij dit bericht