Per 2024 opnieuw stijging maximumloon topfunctionaris

18 september 2023 | Door redactie

Het maximumsalaris van topfunctionarissen in de (semi)publieke sector stijgt in 2024 van € 223.000 naar € 233.000. Dit bedrag is bekendgemaakt door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De regels voor het maximumsalaris van topfunctionarissen staan in de Wet normering topinkomens (WNT). Elk jaar neemt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een besluit over de nieuwe bedragen voor dit bezoldigingsmaximum. De indexering is gebaseerd op de contractuele loonstijging 2022 per maand van de sector overheid. Het algemene bezoldigingsmaximum voor 2024 komt daardoor uit op € 233.000.

Aparte beloningsmaxima voor topfunctionaris zonder dienstbetrekking

Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking gelden aparte maxima. Hun beloning is maximaal de som van € 30.800 per maand (2023: € 29.500) voor de eerste zes maanden van het vervullen van de functie en € 23.400 per maand (2023: € 22.400) voor de volgende zes maanden. Dus stel dat een topfunctionaris acht maanden werkzaam is, dan geldt er een maximum van € 231.600 (6 x € 30.800 + 2 x € 23.400). Het maximumuurtarief voor de eerste 12 maanden bedraagt per 2024 € 221 (2023: € 212). Vervult een topfunctionaris zonder dienstbetrekking de functie langer dan 12 kalendermaanden, dan geldt de normale WNT-norm van € 223.000.

Bepaalde sectoren kennen afwijkende regels

Voor bepaalde sectoren gelden afwijkende regels voor het maximumsalaris van topfunctionarissen. Het gaat daarbij om zorginstellingen, zorgverzekeraars, onderwijsinstellingen, woningbouwcorporaties en organisaties op het terrein van ontwikkelingssamenwerking. De regels voor deze sectoren zijn op dit moment nog niet bekend. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zal deze regels later dit jaar publiceren.

Bijlagen bij dit bericht