Dga gebonden aan dividendafspraak met inspecteur

9 juli 2021 | Door redactie

Het devies ‘weet wat u afspreekt’ gaat ook nadrukkelijk op voor afspraken met de Belastingdienst. Een directeur-grootaandeelhouder (dga) merkte dat op hardhandige wijze bij het gerechtshof. Hij was volgens de rechter gebonden aan een afspraak over een jaarlijkse dividenduitkering. Dat die afspraak afweek van de wet maakte daarbij niet uit.

In deze zaak ging het om een fiscale vaststellingsovereenkomst (VSO). De term VSO komt ook voor in het arbeidsrecht, dan het is dit het document waar afspraken instaan over ontslag met wederzijds goedvinden. Bij fiscale zaken is een VSO een document met bindende afspraken tussen de belastingplichtige en de Belastingdienst.

Afspraken over aflossen op rekening-courantschuld

Ondernemers en de fiscus verschillen nogal eens van mening over posten in de aangifte. Een rechter kan zo’n geschil oplossen, maar zo’n rechtszaak is kostbaar. Daarom kunnen de partijen ook een compromis sluiten en dat vastleggen in een vaststellingsovereenkomst.
In dit geval had de dga met de inspecteur afspraken gemaakt over het fiks terugdringen van zijn rekening-courantschuld bij de bv. In de periode tussen 2014 en 2021 zou de dga volgens een schema € 1,8 miljoen aflossen. Elk jaar zou de dga in elk geval € 125.000 aflossen, en in de eerste drie jaar zou hij bovendien nog drie keer een dividenduitkering doen om de schuld met € 500.000 terug te dringen. Het terugdringen van al te hoge rekening-courantschulden is geregeld onderwerp van een VSO. Om de Belastingdienst op dit gebied wat werk uit handen te nemen werkt het kabinet momenteel aan een wet die dergelijke ‘excessieve’ leningen van dga’s bij hun eigen bv’s moet aanpakken (artikel).

Dga is volgens hof gebonden aan VSO

Over de jaren 2014 en 2015 rekende de inspecteur daarom € 625.000 mee bij het berekenen van het inkomen uit aanmerkelijk belang. De dga was het daar niet mee eens en stapte naar de rechter. Volgens hem was hij niet aan de VSO gebonden, omdat daar afspraken over dividenduitkeringen in stonden die afweken van de wet.
Maar het gerechtshof ging niet mee in die redenering. Het idee van een VSO is juist dat partijen gebonden zijn aan de gemaakte afspraken, zo stelde het hof vast. En daar kunnen ook afspraken instaan die afwijken van de wettelijke regeling. Alleen als de afspraken in de VSO in strijd zijn met ‘de openbare orde of de goede zeden’ is er voor de rechter reden om de overeenkomst af te keuren. Daarvoor moeten de afspraken in die specifieke VSO dermate in strijd zijn met de wet zijn dat de partijen ‘niet op nakoming daarvan mochten rekenen’. Daar was hier volgens het hof geen sprake van. De dga was dus gebonden aan de VSO, en die stelde ondubbelzinnig dat er een dividenduitkering in aanmerking werd genomen. De berekening van de inspecteur bleef dus overeind.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 15 juni 2021, ECLI (verkort): 5876