Wet WIA

De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wet WIA) is de opvolger van de WAO. Deze wet is gericht op werk, arbeidsparticipatie en inkomen bij arbeidsongeschikten. Hiervoor is de wet verdeeld in twee regelingen: de WGA (werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten) en de IVA (inkomensvoorzienig volledig en duurzaam arbeidsongeschikten).

WGA-of IVA-uitkering

Als een werknemer na twee jaar ziekte 35% tot 80% arbeidsongeschikt is (bepaald door UWV), kan hij voor het loonverlies door zijn arbeidsongeschiktheid een WGA-uitkering aanvragen. Het verschil tussen het loon dat hij verdiende vóór zijn arbeidsongeschiktheid en het loon waartoe hij in staat is met de arbeidsongeschiktheid wordt door middel van de uitkering gecompenseerd. Als een werknemer niet of nauwelijk kans op werk heeft en zijn kans op herstel klein is, kan hij aanspraak maken op een IVA-uitkering. Tot het bereiken van de AOW-leeftijd krijgt hij dan een uitkering van UWV.

Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas

Voor de financiering van de WGA betaalt de werkgever een premie die (direct of indirect) afhangt van het aantal werknemers dat in het verleden de WGA is ingestroomd. De premie is onderdeel van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk).

 

Tools

Vraag en antwoord

Zijn we verplicht om iets met de PAWW te doen?
De private aanvulling WW en WGA (PAWW) biedt werknemers de mogelijkheid om zelf te sparen voor een extra uitkering voor als de WW- of WGA-uitkeringsrechten via UWV zijn afgelopen. Dit om de verlaagde opbouw en verkorte duur van WW- en WGA-uitkeringen te kunnen opvangen. De uiteindelijke... Lees het hele antwoord