OR kan adviseur raadplegen voor instemmingsverzoek pensioen

Het pensioenakkoord zorgt de komende jaren voor veel wijzigingen op pensioengebied. Bestuurders moeten een transitieplan opstellen voor de overgang naar de nieuwe pensioenregeling. De bestuurder moet dit transitieplan toevoegen aan het instemmingsverzoek aan de ondernemingsraad (OR). De OR kan zich daarbij laten bijstaan door externe deskundige.

20 januari 2021 | Door redactie

De wijzigingen van het pensioenstelsel zijn opgenomen in het conceptwetsvoorstel Toekomst pensioen. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor de OR. Op basis van artikel 27, lid 1a van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) heeft de OR instemmingsrecht voor elk voorgenomen besluit van de bestuurder tot vaststelling, wijziging of intrekking van de pensioenregeling. Er geldt een uitzondering als er sprake is van een verplichte deelname aan een bedrijfstakpensioenfonds of als de pensioenregeling is geregeld in een collectieve arbeidsovereenkomst (artikel 27, lid 3 WOR). Het transitieplan vormt de basis van de overstap naar de nieuwe pensioenregeling. In het pensioenakkoord is afgesproken dat het transitieplan ook wordt meegezonden bij het instemmingsverzoek aan de OR. Vóór 1 januari 2024 moet de OR overeenstemming bereiken met de bestuurder over de wijziging van de pensioenregeling en de verantwoording in het transitieplan.

Deskundige inschakelen voor pensioenvraagstuk

Het is aan de bestuurder om een transitieplan op te stellen. Is de organisatie aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds, dan wordt het transitieplan voor hem geregeld door de sociale partners die de pensioenregeling zijn overeengekomen. In het transitieplan legt de bestuurder de wijziging van de pensioenregeling uit. Welke keuzes heeft hij gemaakt en waarom? Welke berekeningen zijn hiervoor gemaakt? Wat gaat er gebeuren met de opgebouwde pensioenaanspraken en -rechten? Is compensatie nodig omdat werknemers erop achteruitgaan en hoe wordt dit gefinancierd? Dat betekent dus veel lastige keuzes die de OR moet beoordelen. Om deze lastige materie te begrijpen, is het verstandig om een externe deskundige in te schakelen. Artikel 16 WOR geeft de OR het recht om een deskundige in te schakelen die de OR kan helpen om de overgang naar de nieuwe pensioenregeling goed te kunnen beoordelen. Omdat pensioen zo’n complex onderwerp is, is het van belang dat de pensioenadviseur ook de rol van de medezeggenschap goed kent.