Pak pesten tijdig aan, voorkom klachten en uitsluiting

20 juli 2022 | Door redactie

Als leidinggevende kan het lastig zijn om pesten op de werkvloer te herkennen. Toch is het belangrijk om pestgedrag zo veel mogelijk te voorkomen. Pesten kan namelijk leiden tot uitsluiting en lichamelijke klachten.

Uit de onlangs gepubliceerde Veiligheidsmonitor van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) en het Ministerie van Justitie en Veiligheid blijkt dat 2% van de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder aangeeft in de afgelopen twaalf maanden in het dagelijkse leven weleens te zijn gepest. Pesten is iemand stelselmatig kwetsen, beledigen of buitensluiten, en dat kan zowel online als fysiek. Bij zes op de tien personen heeft treiteren tot emotionele of psychische problemen geleid. Mannen en vrouwen hebben nagenoeg even vaak last van pesterijen.

Signaleren van pesten op het werk

Uit het onderzoek blijkt ook dat 9,4% van de respondenten door een collega wordt getreiterd. Pesten op het werk houdt alle vormen van intimiderend gedrag met een structureel karakter in. Uitschelden, roddelen en negatieve bijnamen gebruiken zijn vormen van verbaal pesten. Ander onwenselijk gedrag, zoals zwartmaken, dwarsbomen, uitsluiten of op een andere wijze stigmatiseren, kan ook leed veroorzaken. Als werknemers geen melding maken van pesterijen, is het voor leidinggevenden lastig om actie te ondernemen om het pesten tegen te gaan. Om als leidinggevende op de hoogte te zijn van gedrag op de werkvloer, is veelvuldig aanwezig zijn op de afdeling de manier om de sfeer te proeven. Een gespannen sfeer is meestal geen goed teken, net zoals de omgang tussen collega’s vaak veelzeggend kan zijn (e-learning). Een werknemer die getreiterd wordt, zal zich niet snel mengen in een onderonsje met andere collega’s, gaat bepaalde mensen uit de weg en presteert daardoor ook slecht.

Prestaties ondermaats door ontbreken teamverband

Wanneer een team niet goed functioneert, lijdt het werk er ook onder. De samenwerking tussen collega’s is meestal slecht, er is geen oprechte interesse in elkaar en geen sociale steun onderling. Leidinggevenden hebben er baat bij om met een voorbeeldregeling (tool) duidelijk te maken dat pestgedrag niet acceptabel is binnen de organisatie om zo de werksfeer, prestaties en productiviteit te verbeteren. Preventief beleid kan treiteren voorkomen. Is er sprake van pesten, dan moet het bestaande beleid zo worden aangepast dat het pesten ophoudt. Er moet eenduidig beleid komen dat pesten niet tolereert. Leidinggevenden blijken zich overigens ook schuldig te maken aan pesten. In het onderzoek geeft 4,4% van de respondenten aan door de leidinggevende te worden gepest. Leidinggevenden horen in het belang van het team te werken en het goede voorbeeld te geven. Een team waarin iedereen zich veilig voelt, zal optimaal presteren.

Bijlagen bij dit bericht

Coachend leidinggeven
E-learning | VideoCollege 31 minuten
Situationeel leidinggeven
E-learning | VideoCollege 27 minuten
Aanstellen vertrouwenspersoon
Tools | Stappenplannen