Tiende versie kennisdocument WTL gepubliceerd

13 februari 2023 | Door redactie

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een nieuwe versie gepubliceerd van het kennisdocument met vragen en antwoorden die gaan over de Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL). In deze tiende versie van dit document zijn de wijzigingen per januari 2023 verwerkt.

Sinds 1 januari 2017 is de Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL) van kracht, waarin drie tegemoetkomingen in de loonkosten voor werkgevers zijn geregeld om mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen of te houden. Het gaat om het loonkostenvoordeel (LKV), het lage-inkomensvoordeel (LIV) en het jeugd-LIV. In het kennisdocument WTL (pdf) staan over deze drie tegemoetkomingen en over de doelgroepverklaring LKV in totaal 81 vragen met antwoorden op een rij. 

Hoger LIV over 2022, maar LIV over 2023 is onveranderd

In de nieuwste versie van het kennisdocument zijn drie vragen toegevoegd over recente wijzigingen in het LIV. De bedragen van het LIV over 2022 zijn met terugwerkende kracht verhoogd. Dat betekent dat werkgevers die recht hebben op LIV voor werknemers die zij in 2022 in dienst hadden, een hoger bedrag aan LIV ontvangen. Dat wordt uitbetaald in 2023. Concreet zijn de bedragen voor 2022 € 0,78 per verloond uur (was € 0,49) met een maximum van € 1.520 per werknemer (was € 960). Deze verhoging is eenmalig. Voor 2023 en 2024 gelden weer de reguliere LIV-bedragen

Bovengrens gemiddeld uurloon gaat per 2024 omlaag

Per 1 januari 2024 wordt de bovengrens van het uurlooncriterium van het LIV verlaagd, zoals is geregeld in een nota van wijziging. Tot en met 2023 is één van de voorwaarden van het LIV dat het gemiddeld uurloon over een kalenderjaar moet liggen tussen de 100% en 125% van het wettelijk minimumloon (WML). Deze bovengrens wordt per 1 januari 2024 verlaagd naar 116% WML. In het geval dat de invoering van het minimumloon per uur ook per 1 januari 2024 inwerking treedt, gaat de bovengrens zelfs verder omlaag naar 104% van het WML. Hoe hoog de uurloongrenzen daadwerkelijk zullen zijn, wordt duidelijk in het najaar van 2023. In het coalitieakkoord van 2022 is opgenomen dat het LIV wordt afgeschaft per 1 januari 2025. Wetgeving daarvoor is in voorbereiding, zo is te lezen in het kennisdocument.