Uitstel verbod op inhoudingen tot 1 juli 2016

2 december 2015 | Door redactie

Het verbod op inhoudingen en verrekeningen op het wettelijk minimumloon op grond van de WAS wordt toch nog niet op 1 januari 2016 van kracht. Het is met zes maanden uitgesteld tot 1 juli 2016.

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat hij de inwerkingtreding van het verbod op inhoudingen en verrekeningen uitstelt tot 1 juli 2016. Dit geeft hem extra tijd om zich te beraden op een eventuele uitzondering op het verbod op inhoudingen op het minimumloon.

Begin 2016 meer informatie

Aanleiding voor de Kamerbrief is het verzoek dat hij onlangs kreeg van gemeentes en provincies om zo snel mogelijk via een algemene maatregel van bestuur te regelen dat bonafide werkgevers en sociale werkbedrijven nog wel inhoudingen op het minimumloon kunnen doen. De Wet aanpak schijnconstructies (WAS) zou dit per 1 januari 2016 verbieden.
In de brief zegt de minister toe om de Tweede Kamer begin 2016 nader te informeren. Op dat moment zal hij – naast bovenstaand onderwerp – ook ingaan op het minimumjeugdloon, het stukloon, de mogelijke invoering van een wettelijk minimumuurloon en de reikwijdte van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML).

Effecten van aanpassing van het minimumjeugdloon

Eerder beloofde Asscher de Kamer al dat hij vóór de behandeling van de begroting van SZW voor 2016 nader op de herziening van de WML in zou gaan. Maar omdat dit een nogal complex onderwerp is, heeft hij meer tijd nodig om een zorgvuldige afweging te maken. Hij wil bijvoorbeeld onderzoeken wat de aanpassing van het minimumjeugdloon voor effect heeft op de werkgelegenheid en scholing.
De overige aanpassingen van de WAS (tool) die per 1 januari 2016 van kracht zouden worden, gaan gewoon door. Per 1 januari moet uw organisatie dus minimaal het minimumloon giraal betalen en moet u kostenvergoedingen gespecificeerd op de loonstrook weergeven.