Wat is de wederindiensttredingsvoorwaarde en wat zijn de gevolgen?

29 mei 2020

We hebben iets gehoord over en verplichting om ontslagen werknemers weer in dienst te nemen, als er weer vacatures zijn. Klopt dat? En zo ja, hoe zit dat dan precies in elkaar?

Na een ontslag op bedrijfseconomische gronden is de wederindiensttredingsvoorwaarde van toepassing. Dit is vastgelegd in het Burgelijke Wetboek (artikel 7:681 lid 1 sub d BW en 7:682 lid 4 BW) en in de Ontslagregeling (artikel 6, 18, 19 en 22). 

Wat is de wederindiensttredingsvoorwaarde? 

Een werkgever moet na een opzegging of ontbinding van de arbeidsovereenkomst om bedrijfseconomische redenen de werknemer aanbieden zijn werk te hervatten, als dat werk binnen 26 weken na het ontslag weer beschikbaar komt. Dat aanbod moet plaatsvinden onder de gebruikelijke arbeidsvoorwaarden. Als meerdere werknemers met hetzelfde werk zijn ontslagen, dan moet de werkgever het werk aanbieden op basis van de 'omgekeerde afspiegeling'.  

Als het UWV of de kantonrechter beslist over een ontslag dan wordt 26 weken vooruit gekeken. Dat wil zeggen dat de arbeidsovereenkomst alleen beëindigd wordt, als het werk over een periode langer dan 26 weken in de toekomst vervalt. Als in de praktijk blijkt dat het werk tóch binnen 26 weken weer beschikbaar is, dan ligt het in de rede dat de werkgever de ontslagen werknemer weer in dienst moet nemen.

Uitzondering

De wederindiensttredingsvoorwaarde is niet van toepassing als de werkgever het werk uitbesteedt aan een 'echte' zelfstandige. Dat is een zelfstandige die de werkzaamheden verricht in de uitoefening van een bedrijf of in de zelfstandige uitoefening van een beroep én die werkzaamheden verricht door of namens een natuurlijke of rechtspersoon die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Gevolgen niet toepassen wederindiensttredingsvoorwaarde

Als de werkgever de (juiste) ontslagen werknemer niet de mogelijkheid aanbiedt zijn werkzaamheden op de gebruikelijke voorwaarden te hervatten, dan kan de voormalig werknemer de kantonrechter verzoeken de arbeidsovereenkomst te herstellen of een billijke vergoeding toe te kennen.

Bij herstel is de arbeidsovereenkomst nooit geëindigd. Dat betekent dat de werkgever alsnog loon verschuldigd is vanaf het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigde. Als de werknemer vraagt om een billijke vergoeding, dan blijft de opzegging in stand en zal de kantonrechter beoordelen of de ontslagen werknemer recht heeft op een billijke vergoeding. 

Termijn

De werknemer moet binnen 2 maanden nadat hij redelijkerwijs had kunnen weten dat zijn werk door iemand anders wordt uitgevoerd bij de rechter een verzoek indienen. De termijn verloopt in elk geval 2 maanden na de dag waarop de periode van 26 weken voorbij zijn (artikel 7:686a lid sub c BW).Meer informatie over bedrijfseconomisch ontslag vindt u in de toolbox Regel een ontslag om bedrijfseconomische redenen.