Mag een zieke werknemer passende arbeid weigeren wegens mantelzorg?

22 juli 2019

Een arbeidsongeschikte werknemer wil zijn ernstig zieke echtgenote verzorgen. Mag hij daarom weigeren om passende arbeid uit te voeren?

Een arbeidsongeschikte werknemer is verplicht om in het kader van zijn reintegratie passende arbeid te verrichten. Doet hij dit niet, dan kunt u als werkgever de loondoorbetaling tijdens ziekte stopzetten. Wat passende arbeid is, hangt af van de omstandigheden.

Arbeidspatroon

Het moet gaan om de arbeid die u in redelijkheid aan de werknemer kunt opdragen, gelet op onder andere het arbeidsverleden, de gezondheid en het loon. Daaronder wordt niet verstaan de arbeid waarvan aanvaarding om redenen van lichamelijke, geestelijke of sociale aard niet van hem kan worden gevergd. Het functieniveau mag dan ook niet te veel afwijken van het niveau van de bedongen arbeid (de eigen functie). Ook het arbeidspatroon moet aansluiten bij dat van de bedongen arbeid. Als u weet dat de werknemer voor zijn echtgenote zorgt en daarover afspraken zijn gemaakt (bijvoorbeeld over arbeidstijden), kunt u niet eisen dat de werknemer de andere arbeid aanvaardt. Is in het arbeidspatroon van de werknemer bij de bedongen arbeid rekening gehouden met de verzorging van zijn echtgenote, dan mag de werknemer de passende arbeid weigeren. Zijn er vooraf geen afspraken, dan kunt u de passende arbeid wel van hem verlangen.