Wat is een verhaalsanctie bij een zieke werknemer met een tijdelijk contract?

7 september 2021

Wij hebben een zieke werknemer met een tijdelijk contract. Nu zijn we ervoor gewaarschuwd dat UWV ons een verhaalsanctie op kan leggen. Maar wat is een verhaalsanctie? En wanneer lopen we het risico die opgelegd te krijgen?

De loonsanctie bij ziekte is veel werkgevers wel bekend: oordeelt UWV na twee jaar van arbeidsongeschiktheid van een werknemer dat de werkgever te weinig heeft gedaan aan re-integratie of verzuimd heeft om administratieve plichten na te komen, dan moet de werkgever het loon maximaal een jaar langer doorbetalen.

Verhaalsanctie

Naast de loonsanctie bestaat de minder bekende verhaalsanctie. Die houdt in dat UWV de ZW-uitkering (en bijkomende kosten) van een zieke, tijdelijke werknemer die uit dienst is getreden, op uw organisatie kan verhalen als u bepaalde plichten rond re-integratie niet goed heeft nageleefd.

Resterende lengte dienstverband

Heeft een zieke werknemer een tijdelijk contract en blijft hij na zijn eerste ziektedag korter dan zes weken in dienst, dan is een re-integratieverslag niet vereist.

Treedt de werknemer binnen zes tot tien weken na zijn eerste ziektedag uit dienst óf verwacht de bedrijfsarts dat de werknemer binnen drie maanden weer volledig arbeidsgeschikt is, dan is een verkort re-integratieverslag toegestaan.

Uiterlijk op de laatste dag van het dienstverband stelt u het re-integratieverslag op. Voor werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor de ZW, geldt dit niet. Zij blijven verantwoordelijk voor de re-integratie en betalen in principe de ZW-uitkering na uitdiensttreding.

UWV geeft overigens aan dat een snelle uitdiensttreding geen reden is om u minder in te spannen voor de re-integratie. U neemt voor tijdelijke werknemers dezelfde stappen als voor werknemers in vaste dienst. Maar u hoeft geen onredelijk hoge re-integratiekosten te maken.

Melding

Via een formulier op de site van UWV kunt u het verkorte re-integratieverslag maken. Hierbij vraagt UWV om een beperkt aantal gegevens. Een kopie van dit formulier geeft u bij uitdiensttreding mee aan de werknemer.

Daarnaast moet u op de laatste dag van het dienstverband de werknemer ziek melden bij UWV, anders kunt u een boete krijgen. Die meldplicht geldt zolang de werknemer nog geen twee jaar ziek is. Na die twee jaar heeft een werknemer geen recht meer op een ZW-uitkering (maar mogelijk wel op een WIA-uitkering).

Let op dat de melding net wat anders werkt als u voor de werknemer al een ZW-uitkering ontvangt, bijvoorbeeld via de no-riskpolis.

Sanctie en ZW-premie

Blijkt na uw melding dat u zonder ‘deugdelijke grond’ niet aan de regels voor het re-integratieverslag heeft voldaan of onvoldoende aan de re-integratie heeft gedaan, dan riskeert u de eerdergenoemde verhaalsanctie van UWV én gevolgen voor uw ZW-premie. U loopt wel minder risico als de werknemer al (passende) arbeid heeft verricht.

Hoogte sanctie

Wat de sanctie u kost, hangt af van de duur van de periode waarin u tekort bent geschoten: 20 weken nalatigheid betekent 20 weken ZW-uitkering betalen.

In de wet is wel een maximum opgenomen van 52 weken, net als bij de loonsanctie. Ook legt UWV geen verhaalsanctie op voor onvoldoende inspanningen in de eerste 14 weken. Maar is het re-integratieverslag niet compleet, dan is wel een sanctie mogelijk over de gehele ziekteperiode.