Kleine lettertjes WOR: bevoegdheden OR in cao

16 februari 2024 | Door redactie

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) kent de ondernemingsraad (OR) adviesrecht en instemmingsrecht toe bij een aantal specifieke zaken toe. De onderwerpen waarover de bestuurder advies of instemming moet vragen, staan in artikel 25 en 27 WOR. De bestuurder kan bij voorgenomen besluiten over deze onderwerpen niet om de OR heen, tenzij de cao anders voorschrijft.

Het adviesrecht en het instemmingsrecht (infographic) van de OR is vastgelegd in artikel 25 en artikel 27 WOR. Als de ondernemingsraad op basis van de WOR instemmingsrecht heeft bij een voorgenomen besluit, hoeft de bestuurder echter toch niet altijd een pitstop te maken bij de OR. Als de cao al een inhoudelijke bepaling bevat over de regeling die de bestuurder wil invoeren, wijzigen of afschaffen, vervalt het instemmingsrecht van de OR voor dat aspect. Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat een nieuwe cao een bepaling bevat die de bestuurder verplicht om alle werknemers aan te melden bij een bedrijfstakpensioenfonds. De keuze van de pensioenuitvoerder is instemmingsplichtig, maar in dit geval heeft de OR geen instemmingsrecht vanwege de cao-bepaling.  

Cao kan bevoegdheden OR ook uitbreiden

De OR doet er goed aan om na te gaan welke cao er van toepassing is op de organisatie en of er bepalingen in staan die de bevoegdheden van de OR beïnvloeden. Let op: de cao kan de bevoegdheden van de OR niet alleen beperken, maar ook uitbreiden! In de cao kunnen extra onderwerpen zijn vastgelegd waarbij de OR adviesrecht of instemmingsrecht heeft. Ook kan een OR dankzij de cao overeenstemmingsrecht hebben op bepaalde onderwerpen. Dit recht is te vergelijken met een vetorecht: de bestuurder mag een besluit niet doorvoeren zonder toestemming van de OR.