Wat als een OR-lid zijn geheimhoudingsplicht schendt?

8 maart 2023 | Door redactie

De ondernemingsraad (OR) heeft toegang tot vertrouwelijke informatie. Het spreekt voor zich dat de OR-leden hier behoedzaam mee omgaan. Toch gebeurt dit niet altijd in de praktijk. Wat moet er gebeuren als een OR-lid zijn geheimhoudingsplicht schendt?

De OR krijgt veel bedrijfsgevoelige informatie onder ogen, met name via zijn uitgebreide informatierechten (artikelen 31 WOR) en soms ook bij een adviesaanvraag (artikel 25 WOR) of instemmingsverzoek (artikel 27 WOR). De leden van de OR en zijn commissies zijn wettelijk verplicht alle informatie geheim te houden die - als het breder bekend wordt - de positie van de onderneming of de daarin werkzame personen kan schaden. Daarnaast kan de bestuurder de OR in bijzondere gevallen geheimhouding opleggen (tool) (artikel 20 WOR). Geheimhouding beperkt een vertegenwoordigend orgaan als de OR altijd in zijn werk. Zo maakt het de raadpleging van de achterban en betrokken functionarissen binnen en buiten de organisatie op zijn minst moelijker en soms zelfs onmogelijk. Daarom mag de bestuurder alleen geheimhouding opleggen als hij hier een goede reden voor heeft.

Schending geheimhoudingsplicht kan leiden tot strafrechtelijke vervolging

Vindt de OR de geheimhoudingsplicht onterecht of niet langer van toepassing, dan moet de OR dit bespreken met de bestuurder. Schending van de geheimhoudingsplicht kan namelijk verstrekkende gevolgen hebben. De bestuurder kan proberen het OR-lid dat de geheimhouding schendt via de kantonrechter uit te sluiten van OR-werkzaamheden (artikel 30 WOR). Gaat het om een ernstige overtreding, dan kan de bestuurder het OR-lid zelfs op staande voet ontslaan. Een OR-lid heeft ontslagbescherming (artikel), maar die vervalt als hij een ernstige overtreding maakt. In het ergste geval kan de bestuurder het OR-lid zelfs strafrechtelijk vervolgen voor het plegen van een strafbaar feit (artikel 272 en 273 van het Wetboek van Strafrecht).

SER gaf tips voor omgaan met geheimhoudingsplicht

Een geheimhoudingsplicht kan de OR in een lastig parket brengen. De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft daarom in het verleden tips opgesteld hoe de OR kan omgaan met de geheimhoudingsplicht.